Podstawowe zadania Wydziału Budownictwa

Telefon: 87 621 83 12, pokój 261.

 

Do podstawowych zadań Wydziału Budownictwa należy:

1)    wykonywanie zadań i obowiązków administracji architektoniczno-budowlanej, poprzez:

 

1. nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, w zakresie kompetencji starosty,

 

2. wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych w sprawach określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późn.zm.) tj. w sprawach:

a) udzielenia lub odmowy odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych;

b) nakładania obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego,

c) udzielania pozwolenia na budowę,

d) wzywania do uzupełnienia zgłoszenia budowy lub robót budowlanych,

e) zgłaszania sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonania robót podlegających obowiązkowi zgłoszenia,

f) nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu,

g) zatwierdzenia projektu budowlanego,

h) nakładania obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości,

i) odmowy zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę,

j) zmiany pozwolenia na budowę,

k) uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę,

l) wygaśnięcia pozwolenia na budowę,

m) przenoszenia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,

n) nakładania obowiązku wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

o) rozstrzygania o niezbędności wejścia do sąsiedniego lokalu lub sąsiedniej nieruchomości,

p) wydawania decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego,

q) zgłaszania sprzeciwu przystąpienia do użytkowania obiektu,

r) wydawania pozwolenia na użytkowanie obiektów,

s) odmawiania wydania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych,

t) wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,

u) nakładania obowiązku dostarczenia ocen technicznych i ekspertyz.


3. prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

 

4. wydawanie zaświadczeń:

a) o samodzielnym lokalu,

b) potwierdzających powierzchnię mieszkaniową dla potrzeb dodatków mieszkaniowych,

c) poświadczających procentowy udział infrastruktury towarzyszącej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego.


5. przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy,

 

6. prowadzenie rejestrów pozwoleń na budowę i dzienników budowy,

 

7. przyjmowanie zgłoszeń o zmianie budowy oraz wykonywaniu robót nie objętych pozwoleniem na budowę.

 

2) wykonywanie zadań organu pierwszej instancji w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej, z wyjątkiem obiektów i robót budowlanych wymienionych w art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane,

3) kontrola posiadania, przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,

4) powierzanie gminie, w drodze porozumienia, prowadzenia spraw z zakresu właściwości starosty, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, w tym wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych, z wyjątkiem spraw, w których inwestorem jest gmina, komunalna osoba prawna lub inna komunalna jednostka organizacyjna,

5) przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień, zgłoszeń wynikających z prawa budowlanego oraz zawiadamianie tych organów o nieprawidłowościach, stwierdzonych przy wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektu budowlanego,

6) uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych oraz udostępnianie dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,

7) wznawianie lub wszczynanie z urzędu postępowania w przypadku ustalenia przez organ nadzoru budowlanego, że zachodzą ku temu uzasadniające okoliczności,

8) przyjmowanie i przechowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

9) wykonywanie bieżących czynności i prowadzenie spraw, a w szczególności przygotowywanie analiz oraz projektów dokumentów, przedsięwzięć i decyzji związanych z realizacją przez zarząd powiatu kompetencji w zakresie architektoniczno-budowlanym.

10) W zakresie inwestycji:

a)    przygotowuje, prowadzi i rozlicza inwestycje powiatowe,

b)    sporządza roczne i wieloletnie plany inwestycyjne,

c)     przygotowuje wnioski o przekazanie środków na sfinansowanie realizowanych inwestycji,

d)    przygotowuje dokumentację techniczną planowanych inwestycji,

e)    przygotowuje dokumentację przetargową zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,

f)     wnioskuje o zmianę planów finansowych zadań inwestycyjnych,

g)    prowadzi sprawozdawczość  finansową w zakresie inwestycji powiatowych,

h)    współpracuje z Wydziałem Finansowym w zakresie przygotowania, prowadzenia i rozliczania inwestycji powiatowych,

i)      prowadzi działania mające na celu pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych w szczególności:

j)     aktywnie poszukuje źródeł finansowych poza budżetem Powiatu,

k)    przygotowuje wnioski grantowe,

l)      przekazuje pełne informacje o źródłach finansowania zadań do komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych Powiatu,

m)   współpracuje z gminami w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i realizuje wspólne przedsięwzięcia,

n)    gromadzi dane i monitoruje prace związane z uczestnictwem Powiatu w programach unijnych.

Kategorie:

Wydział Budownictwa

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl