Podstawowe zadania Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Podstawowe zadania Wydział realizuje w sposób następujący:

1. W zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiska:
1) Sporządzaprojekt Powiatowego programu ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych.
2) Sporządza Radzie Powiatu projekt raportu z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska.
3) Dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz sporządza wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.
4) Prowadzi obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestr zawierający informacje o tych terenach.
5)Przygotowuje projekt uchwały Rady Powiatu w sprawieutworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla zakładów lub innych obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
6) Wydaje decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu w przypadku stwierdzenia, że poza zakładem,
w wyniku jego działalności przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu.
7) Przygotowuje Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie ograniczenia lub zakazania używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeśli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
8) Nakłada w drodze decyzji na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji.
9) Przyjmuje zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

10) Wydaje decyzje określające wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska.
11) Nakłada w drodze decyzji na zarządzającego drogą, linią kolejową obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku.
12) Udziela pozwolenia:
a) zintegrowanego,
b) na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
c) na wytwarzanie odpadów.
13) Orzeka o wygaśnięciu, cofnięciu oraz ograniczeniu pozwolenia.
14) Dokonuje (raz na 5 lat) analizy wydanego pozwolenia zintegrowanego.

15) Wydaje zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych.
16) Nakłada w drodze decyzji obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego.
17) Przeprowadza postępowanie kompensacyjne prowadzące do wydania pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza.
18) Wydaje decyzje zobowiązującą prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego.
19) Opracowuje projekt przychodów i wydatków środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska.
20) Sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, w zakresie objętym kompetencją Starosty.

2. W zakresie gospodarki odpadami:
1) Wydaje pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

2) Wydaje zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania, zbierania i transportu odpadów.

3) Wydaje decyzje cofające zezwolenie na przetwarzanie oraz zezwolenie na zbieranie odpadów.

4) Wydaje decyzje odmawiające wydania zezwolenia na przetwarzanie oraz zezwolenie na zbieranie odpadów.

5) Prowadzi rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu lub przetwarzania odpadów.

3. W zakresie geologii i górnictwa:
1) Przygotowuje decyzje zatwierdzające projekt robót geologicznych.

2) Przygotowuje decyzje zatwierdzające dokumentację geologiczną złóż kopalin.

3) Przygotowuje decyzje zatwierdzające dokumentację hydrogeologiczną.

4) Przygotowuje decyzje zatwierdzające dokumentację geologiczno-inżynierską.

5) Przygotowuje decyzje zatwierdzające dokumentacje inne niż wymienione w pkt 2-4.

6) Prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża.

7) Wykonywanie zadań z zakresu administracji geologicznej określonych ustawą Prawo geologicznei górnicze.

4. W zakresie ochrony przyrody:

1) Prowadzeni rejest zwierząt należących do gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.

2) Wydaje zezwolenia  na usunięcie lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy.

3) Wydaje decyzje odraczające termin uiszczania opłat za usunięcie drzew lub krzewów.

4) Wydaje decyzje umarzające należności z tytułu opłat za usunięcie drzew lub krzewów.


5.W zakresie leśnictwa:
1) Przygotowuje Zarządzenia Starosty o wykonaniu na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu zagrażającym trwałości lasu.

2) Wydaje na wniosek właściciela lasudecyzje w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na zagospodarowanie i ochronę lasów w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagrażających trwałości lasów.

3) Wydaje decyzje w sprawie przyznania środków z budżetu państwa przeznaczonych na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

4) Wydaje decyzje ustalające zadania gospodarcze w lasach niepaństwowych nie posiadających uproszczonego planu urządzenia lasu.

5) Cechuje drewno pozyskane w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

6) Zleca wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu w lasach należących do osób fizycznych i rozpatruje zastrzeżenia wnoszone w stosunku do tych planów po ich wykonaniu oraz wydaje decyzje zatwierdzające uproszczony plan urządzenia lasu.

7) Kontroluje wykonywanie zadań określonych w uproszczonych planach urządzenia lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa.

8) Wydaje decyzje na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu.

9) Dokonuje oceny udatności upraw leśnych najpóźniej w piątym roku od zalesienia gruntu oraz przekwalifikuj z urzędu zalesiony grunt na leśny jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

10) Wydaje decyzje na zmianę lasu na użytek rolny w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarby Państwa.

11) Wydaje zaświadczenia odnośnie objęcia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa lub gruntów nie leśnych uproszczonym planem urządzenia lasu.

12) Wydaje decyzje nakazujące właścicielowi lasu wykonanie obowiązku w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa mających na celu wykonanie zabiegów profilaktycznych i ochronnych  zapobiegających powstawaniui rozprzestrzenianiu się pożarów oraz zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie  nadmiernie pojawiających się  i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych jak również ochronie gleb i wód leśnych.

13) Wydaje decyzje o uznaniu lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa za las ochronny lub pozbawienie go tego charakteru.

14) Wstrzymuje w drodze decyzji wypłaty ekwiwalentu w przypadku stwierdzenia, że uprawa leśna prowadzona jest niezgodnie z planem zalesienia, a następnie uproszczonym planem urządzenia lasu na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

 

6. W zakresie łowiectwa:

1) Wydaje zezwolenie na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,

2) Wyraża zgodę na okres 6 miesięcy, na przetrzymywanie zwierzyny osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny.

3) Prowadzi sprawy związane z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego.

4) Nalicza i zawiadamia Koła Łowieckie o wysokości czynszu dzierżawnego w polnych obwodach łowickich.

5) Rozlicza wpłacony przez Koła Łowieckie czynsz pomiędzy Gminami i Nadleśnictwami.

6) Wydaje decyzje w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim na odłów, odłów wraz z uśmiercaniem lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę.


7. W zakresie rybactwa śródlądowego:
1) Wydaje karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego.
2) Rejestruje sprzęt pływający, służący do połowu ryb.

3) Przygotowuje wnioski w celu utworzenia przez Radę Powiatu Społecznej Straży Rybackiej lub wyrażenia zgody na utworzenie przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa – Społecznej Straży Rybackiej.

8. W zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:


1) Udostępnia informacje o środowisku i jego ochronie.
2) Prowadzi publicznie dostępne wykazy danych.

 

9. Na podstawie ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji prowadzi egzekucje należności nie uiszczonych w terminie za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdu nałożonych w drodze decyzji przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ełku.

 

10. Prowadzi inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa związanych z zadaniami Wydziału.

Kategorie:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl