Podstawowe zadania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Telefon: 87 621 83 08, ul. Piłsudskiego 5; pokój 8 II p.

Do podstawowych zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy:

W zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa
1) prowadzi obsługę Zarządu Powiatu w zakresie tworzenia powiatowego zasobu nieruchomości, 
2) prowadzi obsługę Starosty w zakresie tworzenia zasobu nieruchomości Skarbu Państwa , 
3) prowadzi sprawy dotyczące gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa, 
4) prowadzi sprawy dotyczące związane z ustalaniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych, 
5) nalicza i aktualizuje opłatę z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, 
6) opiniuje podział nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu, 
7) prowadzi postępowanie wywłaszczeniowe, 
8) przygotowuje zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody, 
9) przygotowuje zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody, 
10) przygotowuje zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody, 
11) prowadzi sprawy związane ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, 
12) zabezpiecza wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności, 
13) podejmuje czynności związane z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa, będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych, 
14) składa wnioski o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej, 
15) prowadzi sprawy związane z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości, 
16) prowadzi sprawy związane z nieodpłatnym przekazywaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe, 
17) prowadzi sprawy związane ze stwierdzaniem, wygaśnięcia dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym, 
18) prowadzi sprawy dotyczące nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład zasobu, przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
19) przygotowuje na wniosek osób fizycznych decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności, 
20) prowadzi sprawy związane z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę, 
21) prowadzi sprawy związane z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, 
22) prowadzi sprawy związane z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe.

W zakresie geodezji, kartografii i gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi
1) prowadzi powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny, 
2) koordynuje uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenów, 
3) zakłada osnowy szczegółowe, 
1) zakłada i aktualizuje mapę zasadniczą, 
2) prowadzi powszechną taksację nieruchomości oraz opracowuje i prowadzi mapy i tabele taksacyjne dotyczące nieruchomości, 
3) prowadzi sprawy związane z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, 
4) prowadzi powiatowe bazy danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie, 
5) wprowadza zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie odpisów prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz odpisów aktów notarialnych, 
6) wydaje odpłatnie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, 
7) zapewnia gminom nieodpłatny, bezpośredni dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, 
8) sporządza gminne i powiatowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków, 
9) prowadzi sprawy związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów, 
10) prowadzi sprawy związane z nakładaniem kary grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, 
11) prowadzi sprawy związane z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji, 
12) przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania, 
13) prowadzi sprawy związane z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją, 
14) przygotowuje decyzję nakładającą na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów, obowiązku ich rekultywacji, 
15) przeprowadza kontrolę wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
16) prowadzi sprawy związane z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie, 
17) prowadzi sprawy związane z nakładaniem podwyższonych opłat za nie zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie, 
18) prowadzi sprawozdawczość z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
19) ustala, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, 
20) ustala wykaz osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie, 
21) przygotowuje decyzje zatwierdzające uproszczone plany zagospodarowania gruntów leśnych, lasów i nieużytków przeznaczonych do zalesienia, opracowanych przez organy spółki wspólnoty gruntowej.

Załatwia inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa związanych z zadaniami Wydziału.

Kategorie:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl