Podstawowe zadania Wydziału Informacji i Cyfryzacji

Podstawowe zadania realizuje w sposób następujący:

1. W zakresie informacji i promocji:


1) inicjuje i koordynuje działania promocyjne w kraju i za granicą:
a) opracowuje i wydaje materiały promocyjne o powiecie,
b) uczestniczy w imprezach targowo - wystawienniczych w kraju i za granicą, seminariach, spotkaniach biznesowych, misjach gospodarczych i innych form aktywnej promocji,
c) współpracuje odpowiednimi instytucjami regionalnymi i centralnymi w kraju oraz
z samorządami, organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami z innych państw w ramach wzajemnej wymiany i współpracy międzynarodowej,
d) określa perspektywiczne cele, zadania i miejsca współpracy z zagranicą w polityce regionalnej,
2) realizuje politykę informacyjną wewnątrz Starostwa,
3) organizuje imprezy promujące Powiat, w tym imprezy należące do stałego kalendarza imprez organizowanych przez Starostwo.

2. W zakresie komunikowania społecznego:


1) zapewnia niezbędną obsługę Starosty w zakresie wynikającym z jego funkcji reprezentacyjnych,
2) prowadzi korespondencję okolicznościową, kalendarium rocznic i uroczystości związanych
z życiem społeczno - gospodarczym i kulturalnym mieszkańców powiatu,
3) współpracuje i komunikuje się ze środkami masowego przekazu, wykonuje obsługę prasową Urzędu,
4) organizuje dostęp obywatelom do informacji o administracji powiatowej, jej działaniach
i zamierzeniach, zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez zapewnienie możliwości kopiowania informacji publicznej lub jej wydruk, przesyłania informacji publicznej lub przeniesienia na odpowiedni powszechnie stosowany nośnik informacji,
5) zarządza powiatowym serwisem internetowym, w tym:
a) tworzy serwis,
b) stale aktualizuje serwis,
c) modyfikuje witrynę internetową,
d) obsługuje pocztę elektroniczną,
6) współdziała z pracownikami Starostwa w zakresie ustalania treści wiadomości zamieszczanych na stronie internetowej,
7) udostępnia informacje publiczne dotyczące Starostwa przygotowane przez właściwe merytorycznie Komórki organizacyjne Starostwa,
8) udostępnia do powszechnego wglądu i do pobrania akty normatywne i inne akty prawne w tym: orzeczenia oraz zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat zgodnie z ustawą
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,
9) zapewnia stały dostęp obywatelom do informacji o administracji powiatowej umieszczanych na powiatowej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
10) organizuje współdziałanie Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży w prowadzeniu działalności informacyjnej obywateli funkcjonowaniu administracji powiatowej,
11) inicjuje spotkania radnych, Zarządu i Starosty z mieszkańcami powiatu w celu lepszego odbioru przez opinię publiczną sposobu sprawowania władzy przez organy powiatu oraz usuwania nieprawidłowości w obsłudze interesantów, aby poprawić jakość relacji urzędnik -obywatel,
12) organizuje oficjalne spotkania przedstawicieli Zarządu z delegacjami krajowymi i zagranicznymi.

3. W dziedzinie wspierania przedsiębiorczości:


1) współtworzy warunki dla rozwoju przedsiębiorczości:
a) inicjuje i koordynuje działania związane z tworzeniem i funkcjonowaniem ogólnodostępnej bazy informacyjno - ofertowej dla inwestorów i przedsiębiorstw,
b) współdziała z samorządami gmin i instytucjami regionalnymi w zakresie rozwoju przedsiębiorczości,
c) przygotowuje Zarządowi Powiatu wystąpienia do organu nadzorującego o wydanie opinii
o projekcie decyzji, albo umowy, która będzie stanowić podstawę udzielenia pomocy indywidualnej,
d) podejmuje działania wspierające powiatowy rozwój małej przedsiębiorczości,
2) koordynuje i rozwija współpracę zagraniczną przedsiębiorców na różnych płaszczyznach,
3) udziela wsparcia informacyjnego oraz lobbingowego podmiotom korzystającym
z pozabudżetowej pomocy finansowej przy realizacji inwestycji,
4) przekazuje informacje o działalności szkoleniowej oraz doradczej lokalnym przedsiębiorcom,
5) współuczestniczy w organizowaniu wdrażania programów wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa według ujednoliconych unijnych procedur administracyjnych,
6) prowadzi politykę informacyjną o źródłach i możliwościach uzyskiwania wsparcia lokalnym przedsiębiorcom dla ich działalności z funduszy unijnych i z innych źródeł finansowych,
7) popularyzuje Europejski Program Wspierania Przedsiębiorców i Przedsiębiorczości w sektorze małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w ramach Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorców
w celu podejmowania i ułatwiania przedsiębiorcom udziału we współpracy międzynarodowej umożliwiającej podejmowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i handlowych.

4. W zakresie rekreacji i turystyki:

1) promuje atrakcje turystyczne i przyrodnicze na terenie powiatu ełckiego (udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze turystycznym o zasięgu powiatowym, oznakowanie i tworzenie tras krajoznawczych itp.),
2) współpracuje z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie turystyki i sportu oraz wspiera ich inicjatywy,
3) prowadzi działalność analityczną, programuje i formułuje strategię w zakresie rozwoju turystyki w powiecie,
4) inicjuje, wspiera i promuje sport oraz aktywny sposób życia wśród mieszkańców powiatu,
5) prowadzi sprawy związane z przyznawaniem stypendiów i nagród osobom zajmującym się upowszechnianiem kultury fizycznej i turystyki,
6) współpracuje z gminami w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki,
7) promuje i wspiera rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki,
8) współpracuje w dziedzinie sportu i turystyki z zagranicą,
9) opracowuje wydawnictwa związane z turystyką (m.in. mapy, foldery),
10) inicjuje i koordynuje zadania związane z oznakowaniem turystycznych szlaków pieszych
i rowerowych na terenie powiatu,
11) wspiera działalność sekcji sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych prowadzonych przez powiatowe jednostki organizacyjne.
12) współpracuje z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu oraz wspiera ich inicjatywy.

5. W zakresie kultury:


1) prowadzi sprawy związane z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury,
2) podejmuje działania zapewniające rozwój twórczości artystycznej, otacza opieką amatorskie ruchy artystyczne,
3) ustala założenia programowo - artystyczne imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzoruje ich organizację, współdziała z innymi instytucjami w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych,
4) prowadzi sprawy związane z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze organizacyjno -prawnej, finansowej i kadrowej,
5) prowadzi sprawy w zakresie wymiany kulturalnej w kraju i za granicą,
6) wspiera instytucje kultury prowadzące w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury,
7) współpracuje z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury oraz wspiera ich inicjatywy,
8) organizuje imprezy kulturalne i artystyczne, w tym wystawy dóbr kultury, fotograficzne, plastyczne, bibliofilskie itp.
9) współpracuje ze stowarzyszeniami, środowiskami twórczymi w zakresie kultury,
10) prowadzi sprawy związane z przyznawaniem nagród osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury,
11) prowadzi sprawy związane ze zlecaniem zadań powiatu podmiotom, które spełniają kryteria
do realizacji zadań w zakresie kultury oraz sprawuje kontrolę i nadzór nad merytorycznym sposobem realizacji tych zadań i wydatkowaniem udzielonych dotacji z budżetu powiatu
w ramach zawartych umów.

6. W zakresie ochrony zabytków, miejsc pamięci i dziedzictwa narodowego:


1) współpracuje z innymi samorządami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi,
2) prowadzi ewidencję zabytków na terenie powiatu ełckiego,
3) udziela informacji na temat zabytków i miejsc pamięci z terenu powiatu,
4) upowszechnia wiedzę o zabytkach, miejscach pamięci i historii regionu,
5) wspiera, na wniosek zainteresowanych stron, inicjatywy społeczne w sprawie wystąpienia
do właściwego ministra o ustanawianie pomników historii,
7. W zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
1) Działalność edukacyjna w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
2) Informowanie mieszkańców powiatu o występujących zagrożeniach.
3) Współpraca z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami w tym zakresie.
8. W zakresie informatyki i informatyzacji:
1) kieruje procesem informatyzacji w Starostwie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2) wdraża postęp techniczny w pracy Starostwa,
3) ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej od strony technicznej,
4) nadzoruje i zabezpiecza przestrzeganie w Starostwie prawa autorskiego i ochrony danych osobowych,
5) wdraża postęp techniczny w informatyzacji Starostwa, w tym systemy ułatwiające pracę urzędu
i ciągle rozbudowuje infrastrukturę informatyczną,
6) wdraża elektroniczne usługi dla ludności,
7) obsługuje i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie systemu informatycznego służącego
do przetwarzania danych osobowych,
8) realizuje zadania Administratora Systemu Teleinformatycznego odpowiedzialnego
za funkcjonowanie systemu oraz za przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa systemów
i sieci teleinformatycznych,
9) sprawuje nadzór i zapewnia odpowiednią ochronę dostępu do systemu informatycznego
w Starostwie oraz zabezpiecza dane przed utratą, zniszczeniem i niepożądaną modyfikacją, poprzez właściwe ich archiwizowanie i bezpieczne przechowywanie w Starostwie i poza gmachem urzędu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i wydanymi instrukcjami,
10) prowadzi ewidencję zakupionych na potrzeby Starostwa programów i licencji eksploatowanych w Starostwie,
11) korzysta z praktyk, standardów i nowoczesnych procedur informatycznych,
12) współdziała z bazami danych innych urzędów administracji publicznej, współdziała
z właściwymi jednostkami w zakresie organizacji procesu informatyzacji oraz wymiany informacji,
13) przeprowadza szkolenia pracowników z zakresu obsługi nowych technologii komputerowych,
14) utrzymuje sprzęt komputerowy w należytym stanie.

9. W zakresie ochrony danych osobowych:


Informatyk Wydziału Informacji i Cyfryzacji pełni funkcję administratora systemu informatycznego.

Administrator systemu informatycznego odpowiada za bezpieczne przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych Starostwa Powiatowego w Ełku.
Do jego zakresu obowiązków należy:
1) operacyjne zarządzanie systemem informatycznym w sposób zapewniający ochronę danych osobowych w nich przetwarzanych, posługując się hasłem dostępu do wszystkich stacji roboczych z pozycji administratora;
2) nadzorowanie działania mechanizmów uwierzytelniania użytkowników oraz kontroli dostępu do danych osobowych;
3) wyrejestrowywanie użytkowników na polecenie administratora bezpieczeństwa informacji lub głównego specjalisty ds. kadr;
4) w przypadku naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego informowanie administratora bezpieczeństwa informacji o naruszeniu i współdziałanie z nim przy usuwaniu skutków naruszenia;
5) prowadzenie szczegółowej dokumentacji naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym;
6) wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu informatycznego;
7) wykonywanie czynności związanych z usuwaniem awarii, naprawami i modernizacją sprzętu komputerowego zainstalowanego w poszczególnych komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego;
8) przestrzeganie opracowanych dla systemu informatycznego procedur bezpieczeństwa;
9) regularne tworzenie kopii zapasowych zasobów danych osobowych oraz programów służących do ich przetwarzania oraz okresowe sprawdzanie poprawności wykonania kopii zapasowych.

10. W zakresie społeczeństwa informacyjnego zadania te realizuje Pełnomocnik ds. społeczeństwa informacyjnego, który wykonuje swoje obowiązki w sposób następujący:


1) Przekazuje społeczeństwu wiedzę na temat potrzeby, zasad tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego.
2) Identyfikuje - poprzez system narzędzi, warsztatów i wyjazdów studyjnych - problemy dotyczące społeczeństwa informacyjnego.
3) Poszukuje źródła finansowania rozwiązań oraz przygotowuje wnioski do funduszy UE związanych ze sprawami dotyczącymi społeczeństwa informacyjnego.
4) Prowadzi wspólną i skorelowaną politykę informacyjną na szczeblu samorządu gminnego
i powiatowego.
5) Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami społecznymi
w realizacji wspólnych projektów europejskich działających na rzecz społeczeństwa informacyjnego.
6) Inicjuje i utrzymuje kontakt z powiatami, gminami i innymi organizacjami społecznymi
i gospodarczymi z krajów Unii Europejskiej (wymiana doświadczeń, wspólne realizowanie projektów, integrowanie lokalnych społeczności itd.).

11. W zakresie Organizacji Pozarządowych:


1. Realizuje zadania Starosty określone Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań Powiatu Ełckiego.
3. Prowadzi sprawy związane ze zlecaniem zadań powiatu podmiotom, które spełniają kryteria do realizacji tych zadań oraz sprawuje kontrolę i nadzór nad merytorycznym sposobem ich realizacji oraz wydatkowaniem udzielonych dotacji z budżetu powiatu w ramach zawartych umów.
4. Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie zlecania zadań organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
5. Prowadzi obsługę techniczną spraw związanych ze współpracą powiatu z organizacjami pozarządowymi.
6. Realizuje zadania dotyczące sprawowania nadzoru nad stowarzyszeniami przez Starostę.
7. Tworzy bazę danych o organizacjach pozarządowych wyrażających gotowość podjęcia współpracy
z powiatem.
8. Gromadzi i rozpowszechnia informacje istotne dla działalności organizacji pozarządowych.
9. Przyjmuje bieżące wnioski, uwagi i propozycje kierowane przez organizacje pozarządowe do Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu.
10. Organizuje i rozwija współpracę Zarządu Powiatu i Starosty w zakresie wspierania inicjatyw społecznych z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, partiami politycznymi oraz z innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi, rolniczymi, związkami zawodowymi, kościołami
i związkami wyznaniowymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
11. Buduje z organizacjami pozarządowymi współpracę niefinansową w oparciu o zasadę pomocniczości zawartą w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
12. Prowadzi konsultacje społeczne w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
13. Rozwija i doskonali partnerską współpracę między sektorem pozarządowym i samorządem powiatowym w celu umożliwienia ubiegania się przez organizacje pożytku publicznego o granty:
1) inicjuje i organizuje wsparcie finansowe i pozafinansowe powiatu dla działań organizacji społecznych w dostępie do unijnych środków finansowych przeznaczonych na udzielanie pomocy potrzebującym,
2) włącza się w realizację projektów organizacji społecznych i grup obywatelskich,
3) kontynuuje i poszerza współpracę z organizacjami pozarządowymi w celu zlecania im realizacji zadań pomocowych,
4) inspiruje, upowszechnia oraz promuje pomysły i rozwiązania sprawdzone w innych samorządach lokalnych,
5) buduje pozytywny wizerunek efektywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi w relacji
z partnerami zagranicznymi,
14. Prowadzi ewidencję stowarzyszeń zwykłych.
15. Prowadzi ewidencję uczniowskich klubów sportowych.
16. Prowadzi ewidencję klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
17. Przygotowuje decyzje administracyjne dotyczące klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej.
18. Realizuje pozostałe zadania określone przez Starostę.

Kategorie:

Wydział Informacji i Cyfryzacji

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl