Podstawowe zadania Wydziału Edukacji

Telefon: 87 621 83 25, 87 621 83 45, 87 621 83 46, 87 621 83 48, 87 621 83 49 pokój nr 392

Podstawowe zadania Wydział realizuje w sposób następujący:

W zakresie Oświaty:

1.Prowadzi nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem placówek oświatowych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym: ustala i racjonalizuje sieci szkół ponadgimnazjalnych, analizuje i zatwierdza arkusze organizacyjne na dany rok szkolny,

2. Wnioskuje o przyznanie nagród, medali i odznaczeń dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

3. Organizuje konkursy na stanowiska dyrektorów szkół/placówek oświatowych,

4. Organizuje komisje egzaminacyjne i wydaje decyzje administracyjne o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczycieli,

5. Przygotowuje dokumentację formalno-prawną niezbędną do zakładania lub likwidacji publicznych placówek oświatowych i szkół niepublicznych,

6. Współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: w sprawach edukacji ekologicznej, kulturalnej, patologii społecznej i przeciwdziałaniu bezrobociu,

7. Prowadzi rejestr/wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych, w tym: wydaje decyzje o założeniu lub likwidacji placówki lub szkoły niepublicznej, nadaje i cofa szkołom niepublicznym uprawnienia szkół publicznych,

8. Prowadzi sprawy udzielania dotacji szkołom, placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół/placówek publicznych,

9. Prowadzi bazę danych Systemu Informacji Oświatowej,

10. Realizuje strategię polityki oświatowej Powiatu Ełckiego,

11. Monitoruje sprawy związane ze skierowaniem nieletnich do placówek resocjalizacyjnych oraz kieruje uczniów do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania,

12. Prowadzi sprawy związane z udzielaniem pomocy materialnej uczniom za:

a)wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie, kulturze, sztuce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

b)jednorazowe nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych i dla najlepszych maturzystów,

13. Kształtuje politykę wsparcia edukacyjnego poprzez budowanie systemu monitorowania jakości edukacji w Powiecie Ełckim w tym monitoruje wyniki egzaminów zewnętrznych,

14. Organizuje i nadzoruje powiatowe konkursy grantowe z zakresu organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów,

15. Monitoruje szkolne konkursy w szkołach ponadgimnazjalnych o zasięgu powiatowym i regionalnym,

16. Opracowuje coroczną analizę stanu bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych,

17. Sporządza sprawozdania o stanie zatrudnienia w placówkach oświatowych,

18. Monitoruje stan zatrudnienia, w placówkach oświatowych i szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ełcki,

19. Przeprowadza kontrole w jednostkach oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych i dotowanych przez Powiat Ełcki,

20. Opracowuje regulaminy wynikające z ustawy Karta Nauczyciela, dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli,

21. Współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej, związkami zawodowymi, instytucjami i organizacjami z zakresie prowadzonych spraw,

22. Realizuje zadania związane z finansowaniem szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Ełcki,

23. Monitoruje i koordynuje zadania związane z działalnością:

a)szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych,

b)Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,

c)Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego,

d)Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

e)Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego,

f)Bursy Szkolnej,

g)Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

W zakresie kultury:

1. Prowadzi sprawy związane z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury,

2. Podejmuje działania zapewniające rozwój twórczości artystycznej, otacza opieką amatorskie ruchy artystyczne,

3. Ustala założenia programowo - artystyczne imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzoruje ich organizację, współdziała z innymi instytucjami w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych,

4. Prowadzi sprawy związane z rozwojem życia kulturalnego Powiatu w sferze organizacyjno – prawnej, finansowej i kadrowej,

5. Prowadzi sprawy w zakresie wymiany kulturalnej w kraju i za granicą,

6. Wspiera instytucje kultury prowadzące w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury,

7. Współpracuje z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury oraz wspiera ich inicjatywy,

8. Współpracuje z ruchem społeczno - kulturalnym oraz placówkami oświaty i wychowania w zakresie edukacji kulturalnej,

W zakresie edukacji kulturalnej:

1. Współpracuje ze stowarzyszeniami, środowiskami twórczymi w zakresie kultury,

2. Prowadzi sprawy związane z przyznawaniem nagród osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury,

3. Prowadzi sprawy związane ze zlecaniem zadań Powiatu podmiotom, które spełniają kryteria do realizacji zadań w zakresie kultury oraz sprawuje kontrolę i nadzór nad merytorycznym sposobem realizacji tych zadań i wydatkowaniem udzielonych dotacji z budżetu Powiatu w ramach zawartych umów.

Formularze i załączniki:

Uchwała Nr XLI.333.2018 [pdf, 146 KB]

Załącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej [pdf, 61.64 KB]

Załącznik nr 2 - Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów wychowanków [pdf, 59.64 KB]

Załącznik nr 3 - Rozliczenie dotacji oświatowej [pdf, 59.48 KB]

Załącznik nr 4 - Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Powiatu Ełckiego [pdf, 58.65 KB]

Uchwała w sprawie sieci szkół [pdf, 61.99 KB]

Wykaz szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Ełcki [pdf, 41.89 KB]

Wzór wniosku stypendium im. Jana Pawła II [pdf, 45.77 KB]

Wpis do ewidencji - wzór [pdf, 42.78 KB]

Wykreślenie z ewidencji [pdf, 31.92 KB]

Zgłoszenie jednostki oświatowej do SIO [pdf, 39 KB]

Wniosek o awans zawodowy nauczyciela mianowanego - druk [docx, 17.1 KB]

Skierowanie do kształcenia specjalnego - druk [doc, 27 KB]

Kategorie:

Wydział Edukacji

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl