Podstawowe zadania Wydziału Komunikacji

Telefon: 87 621 83 18, ul. Warszawska 4

Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji należy:

 

1) w zakresie ruchu drogowego i komunikacji:

 

1. zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,


2. dokonywanie na wniosek właściciela, rejestracji pojazdu oraz wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych,


3. wydawanie wtórników dowodów i tablic rejestracyjnych w zamian za dowody i tablice zniszczone lub utracone,


4. dokonywanie czasowej rejestracji pojazdu, wydając pozwolenie czasowe i tymczasowe tablice rejestracyjne,


5. wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym odpowiednich zastrzeżeń, jeżeli używanie pojazdu uzależnione jest od szczególnych warunków określonych przepisami,


6. wpisywanie do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego pojazdu przy jego rejestracji,


7. dokonywanie w dowodach rejestracyjnych pojazdów adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego oraz o jego skreśleniu w razie ustania zastawu,


8. zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych w razie ustania przyczyn ich zatrzymania,


9. dokonywanie w karcie pojazdu wpisów o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,


10. kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne, w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagrażają one bezpieczeństwu ruchu lub naruszają wymagania ochrony środowiska,


11. powoływanie komisji sprawdzającej znajomość topografii przez kierujących taksówkami osobowymi,


12. wydawanie kierowcom pojazdów silnikowych świadectw kwalifikacji w sytuacjach określonych przepisami prawa,


13. wydawanie międzynarodowych praw jazdy,


14. wydawanie uprawnień do kierowania pojazdem,


15. przyjmowanie od kierowców zawiadomień i dokonywanie wpisów w uprawnieniach do kierowania pojazdami o zmianie miejsca zamieszkania, zniszczenia lub utraty uprawnień,


16. wyrejestrowywanie pojazdów,


17. określanie miejsc przeprowadzenia egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy kategorii T,


18. powoływanie komisji weryfikacyjnej w zakresie sprawdzania kwalifikacji na prawo jazdy kategorii T,


19. wydawanie decyzji o skierowaniu osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,


20. wydawanie decyzji o skierowaniu kierujących pojazdami, w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia, na badania lekarskie,


21. przyjmowanie prawa jazdy w depozyt,


22. przyjmowanie zawiadomień o zatrzymaniu prawa jazdy oraz wykonywanie wyroków sądowych lub orzeczeń kolegiów ds. wykroczeń w zakresie nałożonych kar zakazu prowadzenia pojazdów,


23. kierowanie na kontrolne sprawdzanie kwalifikacji osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem, cofniętych lub zatrzymanych na okres przekraczający 1 rok,


24. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy i zwrot zatrzymanego prawa jazdy,


25. wydawanie decyzji o cofnięciu oraz przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym,


26. sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,


27. wydawanie upoważnień do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów,


28. przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,


29. występowanie z żądaniem usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie,ograniczanie zakresu badań technicznych lub cofnięcie wydanych upoważnień,

30. wydawanie i cofanie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych,


31. wydawanie zgody na nadanie i wybijanie numerów na podwoziu (nadwoziu) i silniku pojazdu,


32. współdziałanie z organami policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach publicznych,


33. popularyzacja przepisów ruchu drogowego,


34. uzgadnianie imprez masowych a także z kościołami i związkami wyznaniowymi organizacji imprez o charakterze religijnym, w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,


35. wydawanie zezwoleń na przejazd, o którym mowa w art. 61 ust. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,


36. wydawanie kart pojazdu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy i tam zarejestrowanego,


37. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia kierowców,


38. wydawanie upoważnień do przeprowadzania kursów kwalifikacyjnych dla instruktorów,


39. dokonywanie wpisu i skreślenia instruktora z ewidencji, wydawanie legitymacji instruktora,


40. sprawowanie nadzoru nad szkoleniem, kierowanie instruktorów na egzamin.

 

2) w zakresie transportu oraz drogowego przewozu osób:

 

1. Udzielanie, odmowa udzielenia, cofanie, zmiana lub stwierdzanie wygaśnięcia zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami w zakresie przewozów regularnych na określonych liniach komunikacyjnych obejmujących zasięgiem powiat lub powiaty sąsiadujące z powiatem, w którym przedsiębiorca posiada siedzibę (miejsce zamieszkania) oraz przewozów nieregularnych na określonym obszarze obejmującym zasięgiem powiat lub powiaty sąsiadujące z powiatem, w którym przedsiębiorca posiada siedzibę (miejsce zamieszkania).

Formularze i załączniki:

Karty usług - Wydanie prawa jazdy profilu kandydata na kierowcę [pdf, 136.31 KB]

Karty usług - Wydanie wtórnika prawa jazdy lub jego wymiana z powodu zmiany zawartych w nim danych [pdf, 136.69 KB]

Karty usług -Wydanie międzynarodowego prawa jazdy [pdf, 136.23 KB]

Karty usług -Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne [pdf, 123.74 KB]

Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w kraju [pdf, 123.84 KB]

Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy [pdf, 126.39 KB]

Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w kraju, zarejestrowanego w innym powiecie [pdf, 137.59 KB]

Wydanie licencji na krajowy transport drogowy [pdf, 126.24 KB]

Wydanie tablic rejestracyjnych tymczasowych - rejestracja czasowa pojazdu [pdf, 127.38 KB]

Podanie o nabicie numerów ramy i wykonanie tabliczki znamionowej [pdf, 498.86 KB]

Podanie o wydanie nalepki kontrolnej znaku legalizacyjnego [pdf, 502.09 KB]

Wniosek o rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu [pdf, 595.57 KB]

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego [pdf, 30.24 KB]

Wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu [pdf, 552.91 KB]

Wniosek o wydanie nowych tablic rejestracyjnych [pdf, 600.95 KB]

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej [pdf, 38.35 KB]

Wniosek o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne [pdf, 38.04 KB]

Wniosek rejestracji pojazdu [pdf, 633.43 KB]

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu [pdf, 441.54 KB]

Zawiadomienie o zmianie w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu [pdf, 478.62 KB]

Wniosek [pdf, 181.93 KB]

Kategorie:

Wydział Komunikacji

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl