Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę

Wniosek o udzielenie pozwolenia na rozbiórkę (wzór dostępny w pokoju nr 260 lub na stronie internetowej Powiatu). Do wniosku należy dołączyć:

1. zgodę właściciela obiektu,

2. szkic usytuowania obiektu budowlanego,

3. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

4. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

5. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,

6. w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku 19–300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój nr 127

tel. (87) 621 8 300

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

faks (87) 621 8 339

http://www.powiat.elk.pl/

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta.

Podania oraz załączniki do podań podlegają opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. 2014r., poz. 1628, z późn. zm. Wymagane opłaty:

1. Opłata skarbowa od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego: 36,00 PLN.

2. Zwalnia się od opłaty skarbowej zaświadczenia i pozwolenia na rozbiórkę w sprawach mieszkaniowych Opłata skarbowa wpłacona gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Ełku, lub na konto Urzędu Miasta w Ełku 74 10 20 47 24 0000 37 02 00 51 26 99

Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267: - organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki,

- niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ,

- załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym,

- w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania, W większości przypadków wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę następuje „w ciągu kilku dni” od dnia złożenia kompletu dokumentów.

 

Rozstrzygnięcie sprawy następuje w formie decyzji przesyłanej do wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji lub przez ustanowionego pełnomocnika w terminie uzgodnionym z pracownikiem odpowiedzialnym za załatwienie sprawy

Art. 28, art. 36 ust. 1 pkt 4 i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.)

W przypadku decyzji odmowy lub stronie niezadowolonej służy odwołanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Ełckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia jej stronie. Odwołanie składa się na piśmie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ełku.

Formularze i załączniki:

Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę B1 [docx, 54.02 KB]

Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia B4 [docx, 34.32 KB]

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane B3 [docx, 37.1 KB]

Wniosek zgłoszenia rozbiórki [doc, 40 KB]

Kategorie:

Wydział Budownictwa

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl