Wydanie decyzji o pozwolenie na budowę

1. Wniosek o udzielenie pozwolenia (wzór dostępny w pokoju nr 260 lub na stronie internetowej Powiatu). Do wniosku należy dołączyć:

1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – (wzór dostępny w pokoju nr 260 lub na stronie internetowej Powiatu),

2) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (2 egzemplarze po wydaniu pozwolenia zwracane są wnioskodawcy),

3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4) opłatę skarbową

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku 19–300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój nr 127

tel. (87) 621 8 300

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

faks (87) 621 8 339

http://www.powiat.elk.pl/

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta.

Podania oraz załączniki do podań podlegają opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. 2014r., poz. 1628, z późn. zm. Wymagane opłaty: Opłacie skarbowej podlega : Pozwolenie wydawane na podstawie prawa budowlanego:

 

1) na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:

a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż leśna: - za każdy m2 powierzchni użytkowej- 1zł nie więcej niż- 539 zł

b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym- 14 zł

c) innego budynku- 48 zł

d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków- 20 zł

e) budowli związanych z produkcją rolną- 112 zł

f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych, oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi z zastrzeżeniem lit. g- 2.143zł

g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych, oraz dróg o długości do 1 kilometra- 105 zł

h) innych budowli- 155 zł

i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym- 91 zł

j) za zatwierdzenie projektu budowlanego 47,00 zł,

 

2) opłata skarbowa wpłacona gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Ełku, lub na konto Urzędu Miasta w Ełku 74 10 20 47 24 0000 37 02 00 51 26 99 Zwalnia się od opłaty skarbowej zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267: - organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, - niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ, - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania, W większości przypadków wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę następuje „w ciągu kilku dni” od dnia złożenia kompletu dokumentów.

 

Rozstrzygnięcie sprawy następuje w formie decyzji administracyjnej przesyłanej do wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji lub przez ustanowionego pełnomocnika w terminie uzgodnionym z pracownikiem odpowiedzialnym za załatwienie sprawy.

Art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.)

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Ełckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia jej stronie. Odwołanie składa się na piśmie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ełku

Formularze i załączniki:

Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę B1 [docx, 54.02 KB]

Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia B4 [docx, 34.32 KB]

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane B3 [docx, 37.1 KB]

Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę [doc, 69.5 KB]

Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę [pdf, 32.73 KB]

Wniosek zgłoszenia robót budowlanych [doc, 28.5 KB]

Wniosek zgłoszenia rozbiórki [doc, 40 KB]

Kategorie:

Wydział Budownictwa

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl