Zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia

Wniosek zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (wzór dostępny w pokoju nr 260 lub na stronie internetowej Powiatu). Do wniosku zgłoszenia należy dołączyć:

1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – (wzór dostępny w pokoju nr 260, sekretariacie Starostwa lub na stronie internetowej Powiatu),

2. informację o rodzaju, zakresie i sposobie wykonania robót budowlanych,

3. informację o termin ich rozpoczęcia,

4. odpowiednie szkice i rysunki oraz mapę z naniesionym obiektem,

5. w razie potrzeby, także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku 19–300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój nr 127

tel. (87) 621 8 300

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

faks (87) 621 8 339

http://www.powiat.elk.pl/

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta.

Zgłoszenia wykonania robót budowlanych zwolnione są z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267: - organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, - niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ, - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania, W większości przypadków wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę następuje „w ciągu kilku dni” od dnia złożenia kompletu dokumentów.

 

Rozstrzygnięcie sprawy następuje w formie pisma przesyłanego do wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Możliwy jest także osobisty odbiór pisma lub przez ustanowionego pełnomocnika w terminie uzgodnionym z pracownikiem odpowiedzialnym za załatwienie sprawy.

Art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.)

W przypadku decyzji sprzeciwu stronie służy odwołanie do Wojewody WarmińskoMazurskiego za pośrednictwem Starosty Ełckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia jej stronie. Odwołanie składa się na piśmie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ełku.

Formularze i załączniki:

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego B2 [docx, 39.58 KB]

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane B3 [docx, 37.1 KB]

Wniosek zgłoszenia robót budowlanych [doc, 28.5 KB]

Kategorie:

Wydział Budownictwa

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl