Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w kraju

1/k

Właściciel pojazdu składa wniosek o rejestrację pojazdu. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. dowód własności pojazdu (np. :faktura VAT, umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany )

2. karta pojazdu,

3. wyciąg ze świadectwa homologacji,

4. dokument tożsamości – do wglądu .

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ełku 19 – 300 Ełk, ul. Warszawska 4.

tel. (87) 621 83 19

e-mail: komunikacja@powiat.elk.pl

faks (87) 621 83 39

www.powiat.elk.pl

Wysokość opłat związanych z rejestracją pojazdu określa § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302 z późniejszymi zmianami ). Opłatę skarbową pobiera się zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r o opłacie skarbowej ( tekst jednolity : Dz. U. z 2004 r. Nr 253 poz. 2532).

1. Rejestracja samochodu - 167,50 zł + 4zł opłaty ewidencyjne

2. Rejestracja przyczepy, motocykla lub ciągnika rolniczego – 111,00 zł + 3zł opłaty ewidencyjne

3. Rejestracja motoroweru - 101,00 zł + 3zł opłaty ewidencyjne

Sposób załatwienia: Po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu wraz z wymaganymi dokumentami zostaje wydana decyzja o rejestracji czasowej pojazdu – właściciel otrzymuje tablice rejestracyjne zwyczajne(stałe), nalepkę na szybę i pozwolenie czasowe na okres 30 dni . Urząd zamawia u producenta dowód rejestracyjny, który po jego wyprodukowaniu i dostarczeniu do Starostwa jest wydawany właścicielowi pojazdu wraz z decyzją o stałej rejestracji pojazdu.

Art. 72, 73 i 74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zmianami) i § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 167 z późniejszymi zmianami).

Od decyzji wydawanej z upoważnienia Starosty Ełckiego przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Ełckiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ełku.

Formularze i załączniki:

Wniosek o rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu [pdf, 595.57 KB]

Kategorie:

Wydział Komunikacji

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl