Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy

Właściciel pojazdu składa wniosek o rejestrację pojazdu.. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. dowód własności pojazdu (n.p. :faktura VAT, umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany )
2. zaświadczenie wystawione przez urząd celny potwierdzające zapłatę akcyzy w przypadku gdy pojazd został sprowadzony z kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
3. dowód odprawy celnej przywozowej , jeżeli pojazd został sprowadzony z poza Unii Europejskiej,
4. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu(o ile jest wymagany),
5. dowód rejestracyjny lub inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający rejestrację pojazdu za granicą .
6. dokument tożsamości – do wglądu
7. tłumaczenie dokumentów wystawionych w języku obcym (przez
tłumacza przysięgłego)

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ełku 19 – 300 Ełk, ul. Warszawska 4.

tel. (87) 621 83 19

e-mail: komunikacja@powiat.elk.pl

Fax (87) 621 83 39

www.powiat.elk.pl

Wysokość opłat związanych z rejestracją pojazdu określa § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302 z późniejszymi zmianami ).
1. Rejestracja samochodu - 253,,50 zł + 2,50 zł opłaty ewidencyjne
2. Rejestracja motocykla – 195,00 zł + 2 zł opłaty ewidencyjne
3. Rejestracja przyczepy lub ciągnika rolniczego – 120,00 zł + 1,50 zł opłaty
ewidencyjne
5. Rejestracja motoroweru - 110,00 zł + 1,50zł opłaty ewidencyjne
Opłaty można dokonywać :
- bezgotówkowo kartą płatniczą w Wydziale Komunikacji,
- gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Ełku,
- przelewem bankowym na konto Starostwa Powiatowego w Ełku

Termin: W dniu złożenia wymaganych dokumentów właściciel pojazdu otrzymuje decyzję o rejestracji czasowej pojazdu, rejestracja stała następuje w okresie do 30dni od dnia złożenia wniosku o rejestrację pojazdu. Najczęściej stały dowód rejestracyjny można otrzymać w terminie około dwóch tygodni.

Sposób załatwienia: Po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu wraz z wymaganymi dokumentami zostaje wydana decyzja o rejestracji czasowej pojazdu – właściciel otrzymuje tablice rejestracyjne zwyczajne(stałe), nalepkę na szybę i pozwolenie czasowe na okres 30 dni . Urząd zamawia u producenta dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, które po ich wyprodukowaniu i dostarczeniu do Starostwa są wydawane właścicielowi pojazdu wraz z decyzją o stałej rejestracji pojazdu.

Art. 72, 73 i 74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zmianami) i § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 167 z późniejszymi zmianami).

Od decyzji wydawanej z upoważnienia Starosty Ełckiego przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Ełckiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ełku.

Formularze i załączniki:

Wniosek o rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu [pdf, 595.57 KB]

Kategorie:

Wydział Komunikacji

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl