Wydanie prawa jazdy / profilu kandydata na kierowcę

1. Wniosek,

2. Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosk załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;

  1. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy ,
  2. Orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań lekarskich stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
  3. Orzeczenie psychologiczne w przypadku prawa jazdy kat. C, C+E, D, D+E,
  4. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych ,jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,

Dokument tożsamości do wglądu przy odbiorze prawa jazdy.

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ełku 19 – 300 Ełk, ul. Warszawska 4.

tel. 87 621 83 20

e-mail: komunikacja@powiat.elk.pl

faks 87 621 83 39

www.powiat.elk.pl

Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł + 050 zł opłata ewidencyjna . Wysokość tej opłaty określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  (Dz. U. Nr 219, poz. 2162 z późniejszymi zmianami).

Opłaty można dokonywać :

-      bezgotówkowo kartą płatniczą w Wydziale Komunikacji,

-      gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Ełku,

-      przelewem bankowym na konto Starostwa Powiatowego w Ełku

Termin: Profil kandydata na kierowcę wydawany jest w terminie do 2 dni roboczych od złożenia wniosku, prawo jazdy do 30 dni od dnia zdania egzaminu.

Sposób załatwienia: Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się osobiście w Wydziale Komunikacji. Po zdaniu egzaminu WORD przesyła wynik egzaminu do właściwego starostwa powiatowego lub innego organu zajmującego się wydawaniem praw jazdy. Organ ten po dokonaniu weryfikacji dokumentów zarządza wydanie prawa jazdy i zamawia u producenta dokument prawa jazdy , który po jego wyprodukowaniu i dostarczeniu do Starostwa jest wydawany kierowcy osobiście lub osobie przez niego upoważnionej, ewentualnie na jego wniosek prawo jazdy może być dostarczone za pośrednictwem poczty.

Art. 10 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U.11.30.511 z późn. zmianami) i § 5, 6, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. 2012.1005 z późniejszymi zmianami).

Od decyzji wydawanej z upoważnienia Starosty Ełckiego przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Ełckiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ełku.

Formularze i załączniki:

Wniosek o prawo jazdy - Profil Kandydata na Kierowcę [doc, 2.73 MB]

Karta Usług [pdf, 133.64 KB]

Kategorie:

Wydział Komunikacji

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl