Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

1. Wniosek

2. Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;

  1. Dowód uiszczenia opłaty za jego wydanie
  2. Kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy wydanego przez polski organ
  3. Dokument tożsamości  – do wglądu.

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ełku 19 – 300 Ełk, ul. Warszawska 4.

tel. 87 621 83 20

e-mail: komunikacja@powiat.elk.pl

fax 87 621 83 39

www.powiat.elk.pl

Opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy wynosi 35 zł . Wysokość tej opłaty określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  (Dz. U. Nr 219, poz. 2162 z późniejszymi zmianami ). Opłaty przyjmuje Kasa Starostwa Powiatowego w Ełku.

Opłaty można dokonywać :

-  bezgotówkowo kartą płatniczą w Wydziale Komunikacji,

-  gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Ełku,

-  przelewem bankowym na konto Starostwa Powiatowego w Ełku

Termin: Do 30 dni od dnia złożenia wniosku , najczęściej międzynarodowe prawo jazdy można otrzymać w terminie do 3 dni.

Sposób załatwienia: Po otrzymaniu wniosku o wydanie międzynarodowego prawa jazdy urząd weryfikuje otrzymane dokumenty , podejmuje decyzję o jego wydaniu, wypełnia druk międzynarodowego prawa jazdy, który jest wydawany kierowcy osobiście lub osobie przez niego upoważnionej; ewentualnie na jego wniosek prawo jazdy może być dostarczone za pośrednictwem poczty.

Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U.11.30.511 z późn. zmianami) i § 16 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. 2012.1005 z późniejszymi zmianami)

Od decyzji wydawanej z upoważnienia Starosty Ełckiego przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Ełckiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ełku.

Formularze i załączniki:

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy [pdf, 132.99 KB]

Kategorie:

Wydział Komunikacji

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl