Wydanie licencji na krajowy transport drogowy

Przedsiębiorca składa pisemny wniosek o wydanie licencji, do którego dołącza

1. odpis z rejestru przedsiębiorstw albo z ewidencji działalności gospodarczej,

2. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),

3. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

4. kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie,

5. zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność przedsiębiorcy lub osób zarządzających przedsiębiorstwem,

6. dokumenty potwierdzające posiadanie przez przedsiębiorcę sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego w wysokości : a) 9000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego, b) 5000 euro na każdy następny pojazd,

7. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających wymagania Kodeksu drogowego i ustawy o transporcie drogowym (niekaralność, okresowe badania lekarskie i psychologiczne, kursy dokształcające),

8. wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych , a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów- również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi (np.: umowa lisingowa).

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku ul. Piłsudskiego 4, parter , pokój nr 127 lub Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ełku 19 – 300 Ełk, ul. Warszawska 4.

tel. (87) 621 83 19

e-mail: komunikacja@powiat.elk.pl

faks (87) 621 83 39

www.powiat.elk.pl

Wysokość opłat związanych z wydaniem licencji na krajowy transport drogowy uzależniona jest od rodzaju i ilości pojazdów ,którymi dysponuje przedsiębiorca oraz od okresu na jaki ma być wydana licencja szczegółowe stawki określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05 lipca 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego ... (Dz. U. Nr 159, poz. 1664)

Termin: Do 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie licencji. Jeżeli dokumentacja jest kompletna najczęściej licencję można otrzymać w terminie około jednego tygodnia.

Sposób załatwienia: Po złożeniu wniosku o wydanie licencji analizowana jest szczegółowo dokumentacja, zwłaszcza pod kątem wymaganej sytuacji finansowej przedsiębiorcy, następnie dokonuje się naliczenia opłaty i przygotowuje się licencję i wypisy z licencji w ilości równej liczbie posiadanych pojazdów, które w ustalonym terminie są wydawane przedsiębiorcy lub jego przedstawicielowi. Licencja wydawana jest w trybie decyzji administracyjnej .

Art. 1-8 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371z późn. zm.)

Od decyzji wydawanej z upoważnienia Starosty Ełckiego przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Ełckiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ełku.

Formularze i załączniki:

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego [pdf, 30.24 KB]

Kategorie:

Wydział Komunikacji

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl