Wydanie tablic rejestracyjnych tymczasowych - rejestracja czasowa pojazdu

Właściciel pojazdu składa wniosek o rejestrację czasową pojazdu.. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. dowód własności pojazdu (np. :faktura VAT, umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany ),

2. karta pojazdu,

3. wyciąg ze świadectwa homologacji, zaświadczenie wystawione przez urząd celny potwierdzające zapłatę akcyzy w przypadku gdy pojazd został sprowadzony z kraju członkowskiego Unii Europejskiej,

4. zaświadczenie wydane przez urząd skarbowy potwierdzające zapłatę podatku VAT lub brak obowiązku jego uiszczenia w przypadku gdy pojazd został sprowadzony z kraju członkowskiego Unii Europejskiej,

5. dowód odprawy celnej przywozowej , jeżeli pojazd został sprowadzony z poza Unii Europejskiej,

6. dowód rejestracyjny lub inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający rejestrację pojazdu za granicą,

7. dokument tożsamości – do wglądu .

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ełku, 19 – 300 Ełk, ul. Warszawska 4.

tel. (87) 621 83 19

e-mail: komunikacja@powiat.elk.pl

fax (87) 621 83 39

www.powiat.elk.pl

Wysokość opłat związanych z rejestracją pojazdu określa § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302 z późniejszymi zmianami ).

1. Rejestracja czasowa samochodu  - 61,00 zł  + 1zł opłata ewidencyjna

2. Rejestracja czasowa przyczepy– 39,75 zł +  1 zł opłata ewidencyjna

3. Rejestracja czasowa motocykla, motoroweru lub ciągnika rolniczego – 36,75 zł +  

   1 zł opłata ewidencyjna

Opłaty można dokonywać :

-  bezgotówkowo kartą płatniczą w Wydziale Komunikacji,

-  gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Ełku,

przelewem bankowym na konto Starostwa Powiatowego w Ełku

Termin: W dniu złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Sposób załatwienia: Po złożeniu wniosku o rejestrację czasową pojazdu wraz z wymaganymi dokumentami zostaje wydana decyzja o rejestracji czasowej pojazdu – właściciel otrzymuje tablice rejestracyjne tymczasowe i pozwolenie czasowe na okres do 30 dni . Pozwolenie czasowe na wniosek właściciela pojazdu może być jednorazowo przedłużone na okres 14 dni . Po tym okresie właściciel pojazdu zwraca tablice tymczasowe i pozwolenie czasowe do organu , który je wydał.

Art. 74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zmianami), § 2 Załącznika Nr 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.09.2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. Nr 192, poz. 1878) i § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 167 z późniejszymi zmianami)

Od decyzji wydawanej z upoważnienia Starosty Ełckiego przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Ełckiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ełku.

Formularze i załączniki:

Wydanie tablic rejestracyjnych tymczasowych - rejestracja czasowa pojazdu [pdf, 127.38 KB]

Kategorie:

Wydział Komunikacji

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl