Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

Przedsiębiorca składa pisemny wniosek, do którego dołącza:

1. odpis z rejestru przedsiębiorstw albo z ewidencji działalności gospodarczej,

2. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),

3. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

4. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających wymagania Kodeksu drogowego i ustawy o transporcie drogowym (niekaralność, okresowe badania lekarskie i psychologiczne, kursy dokształcające),

5. wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych , a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów- również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi (np.: umowa lisingowa).

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku ul. Piłsudskiego 4, parter , pokój nr 127 lub Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ełku, 19 – 300 Ełk, ul. Warszawska 4.

tel. 87 621 83 00

e-mail: komunikacja@powiat.elk.pl

faks 87 621 83 39

www.powiat.elk.pl

Wysokość opłat związanych z wydaniem zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne uzależniona jest od okresu jego ważności i od liczby pojazdów , którymi dysponuje przedsiębiorca. Określa ją rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 06 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego ... (Dz. U. 2013. 916)

500 zł +100zł x A

gdzie: A – liczba wypisów

Termin: Do 30dni od dnia złożenia wniosku , jeżeli dokumentacja jest kompletna najczęściej zaświadczenie można otrzymać w terminie około jednego tygodnia.

Sposób załatwienia: Po złożeniu wniosku o wydanie zaświadczenia sprawdzana jest dokumentacja , wypełnia się druki zaświadczenia i wypisów, które w ustalonym terminie są wydawane przedsiębiorcy lub jego pełnomocnikowi.

Art. 33 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2013.414 j.t. z późn. zm.)

Nie przysługuje.

Formularze i załączniki:

Wniosek o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne [pdf, 38.04 KB]

Kategorie:

Wydział Komunikacji

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl