Wydanie wtórnika prawa jazdy lub jego wymiana z powodu zmiany zawartych w nim danych

  1. Wniosek ( oryginalny druk do pobrania w Wydziale Komunikacji-pokój nr 364),
  2. Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię  przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności  do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku  danych;

3.    Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy ,

  1. Orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań lekarskich – w przypadku gdy ostatnie zaświadczenie lekarskie określało termin wykonania badań kontrolnych i termin ten już upłynął.
  2. Decyzja  dotycząca zmiany nazwiska lub odpis skróconego aktu małżeństwa lub dowód osobisty z aktualnym nazwiskiem w przypadku zmiany nazwiska kierowcy.
  3. Dokument tożsamości  – do wglądu .

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ełku 19 – 300 Ełk, ul. Warszawska 4.

tel. 87 621 83 20

e-mail: komunikacja@powiat.elk.pl

faks 87 621 83 39

www.powiat.elk.pl

Opłata za wydanie wtórnika (wymianę) prawa jazdy wynosi  100 zł + 0,50zł opłata ewidencyjna . Wysokość tej opłaty określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  (Dz. U. Nr 219, poz. 2162 z późniejszymi zmianami).

Opłaty można dokonywać :

- bezgotówkowo kartą płatniczą w Wydziale Komunikacji,

-      gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Ełku,

-      przelewem bankowym na konto Starostwa Powiatowego w Ełku

Termin: Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, najczęściej nowe prawo jazdy można otrzymać w terminie około dwóch tygodni.

Sposób załatwienia: Po otrzymaniu wniosku o wydanie wtórnika (wymianę prawa jazdy) wraz z wymaganymi dokumentami, urząd weryfikuje dokumenty i zamawia u producenta prawo jazdy , które po jego wyprodukowaniu i dostarczeniu do Starostwa jest wydawane kierowcy osobiście lub osobie przez niego upoważnionej, ewentualnie na jego wniosek prawo jazdy może być dostarczone za pośrednictwem poczty. Stare prawo jazdy jest unieważniane przez urząd przed wydaniem nowego dokumentu.

Art. 10 i 11 i 18 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 11.30.511 z późn. zmianami) i § 5, 6, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. 2012.1005 z późniejszymi zmianami).

Od decyzji wydawanej z upoważnienia Starosty Ełckiego przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Ełckiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ełku.

Formularze i załączniki:

Wydanie wtórnika prawa jazdy lub jego wymiana z powodu zmiany zawartych w nim danych [pdf, 147.7 KB]

Kategorie:

Wydział Komunikacji

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl