Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa

1. Pisemny wniosek członków rodziny lub upoważnionej przez rodzinę firmy przewozowej zajmującej się tego typu sprawami (np. zakład pogrzebowy) z: danymi osobowymi osoby zmarłej, określeniem miejsca pochówku, miejsca skąd zwłoki lub szczątki będą wywożone oraz środka transportu, którym nastąpi przewiezienie zwłok.

2. Oświadczenie uprawnionego do pochowania zwłok i szczątków, że zgon nie nastąpił na skutek choroby zakaźnej, o której mowa w art. 9 ust.3a ustawy z dn.31.01.1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój nr 127,

tel. (87) 621-83-00

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

www.powiat.elk.pl

fax (87) 621-83-39

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta.

Nie pobiera się.

Termin: Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku. W większości przypadków zezwolenie jest wydawane od ręki.

Sposób załatwienia: Zezwolenie ma formę decyzji administracyjnej. Decyzja jest najczęściej odbierana w dniu jej wydania lub wysyłana faksem do firmy przewozowej.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1473 z późn.zm.)

 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Ełckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia stronie. Odwołanie składa się w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ełku.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1473 z późn.zm.), w przypadku zgonu na skutek choroby zakaźnej, wymienionej w wykazie ustalonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zezwolenie na przewóz zwłok nie może być udzielone przed upływem dwóch lat od dnia zgonu. Wyjątki od tej zasady mogą być czynione przez ministra właściwego do spraw zdrowia, który może te uprawnienia przekazać Wojewódzkim Inspektorom Sanitarnym.

Kategorie:

Wydział Organizacyjny

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl