Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków

Pisemny wniosek osoby uprawnionej ze wskazaniem numerów działek lub nazwiska/nazwy właściciela. W przypadku wydawania wypisu lub wyrysu osobie nie będącej właścicielem – pełnomocnictwo lub wykazanie interesu prawnego.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój nr 127.

tel. (87) 621-83-00

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

fax (87) 621-83-39

www.powiat.elk.pl

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta.

1. Wypis i wyrys z rejestru gruntów w ramach jednej jednostki rejestrowej – 150,00zł (dokument drukowany),

2. Wypis z rejestru gruntów w ramach jednej jednostki rejestrowej – 50,00zł (dokument drukowany),

3. Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w ramach jednej jednostki rejestrowej – 30,00zł (dokument drukowany),

4. Wyrys z mapy ewidencyjnej w ramach jednej jednostki rejestrowej – 110,00zł (dokument drukowany),

5. Wypis z rejestru budynków albo lokali w ramach jednej jednostki rejestrowej budynków lub lokali – 30,00zł (dokument drukowany),

6. Wypis z kartoteki budynków albo lokali w ramach pozycji kartoteki budynków lub lokali – 20,00zł (dokument drukowany).

Wydanie dokumentu następuje po dokonaniu opłaty w kasie Starostwa.

Termin: Wyrysy i wypisy „wydawane są niezwłocznie” po uprzednim wniesieniu opłaty naliczonej zgodnie z ustawą z 17.05.1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010.193.1287).

Sposób załatwienia: Wyrys i wypis z operatu ewidencyjnego ma formę dokumentu opatrzonego zgodnie z wnioskiem klauzulą, że jest przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej lub klauzulą, że nie jest przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010.193.1287 ze zm.) Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r, poz.1182 z późn. zm.)

Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego jest: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 OLSZTYN

Formularze i załączniki:

Wydanie wypisów i wyrysów z EGiB.xls [xls, 84.5 KB]

Kategorie:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl