Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

1. Wniosek o wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego.

2. Kopia projektu zagospodarowania działki.

3. Kopia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub kopia decyzji o warunkach zabudowy

4. Wykaz zmian gruntowych sporządzony przez geodetę uprawnionego posiadającego uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287) określający powierzchnię przeznaczoną do wyłączenia.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój nr 127.

tel. (87) 621-83-00

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

fax (87) 621-83-39

www.powiat.elk.pl

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta.

1. Wniosek i załączniki zwolnione z opłaty skarbowej.

2. Wyłączenie jest bezpłatne, jeśli pod budowę domu jednorodzinnego ma być przeznaczony grunt o powierzchni do 0,05 ha (500 m²), a w przypadku budynku wielorodzinnego 0,02 ha (200 m²) na każdy lokal mieszkalny.

3. Po przekroczeniu tej powierzchni trzeba uiścić opłatę jednorazową i opłaty roczne.

4. Opłata jednorazowa (tzw. należność) zależy od powierzchni wyłączonej z produkcji rolnej, rodzaju i klasy gruntu. Opłatę pomniejsza się o wartość rynkową gruntu w dniu faktycznego wyłączenia go z produkcji. Wartość gruntu określa się na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

5. Opłata roczna to 10 % należności jednorazowej. Obowiązek zapłaty powstanie w dniu faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. W razie trwałego wyłączenia opłaty roczne trzeba uiszczać przez dziesięć lat

Termin: Sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, natomiast sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O nie załatwieniu sprawy w terminie wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie. Decyzja może zostać odebrane osobiście przez wnioskodawcę lub przesłana na adres wnioskodawcy podany we wniosku.

Sposób załatwienia: 

1. wydanie zaświadczenia, treścią zgodną z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych w sprawach nie wymagających wydania decyzji o wyłączeniu z użytkowania rolniczego lub

2. wydanie decyzji o wyłączeniu gruntów z użytkowania rolniczego w sprawach wymagających wydania decyzji.

3. Ochronie podlegają grunty rolne ( grunty orne, łąki i pastwiska) wyższych klas bonitacyjnych tj. klasy I, II, III a i IIIb, a także klas niższych, jeżeli są gruntami pochodzenia organicznego.

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.1205 z późn. zm.)

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Ełckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie składa się na piśmie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ełku.

Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie użytków rolnych z produkcji następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. UWAGA! Powyższa decyzja nie jest wymagana w przypadku użytków rolnych znajdujących się w granicach administracyjnych miast, na których planowane jest przedsięwzięcie inwestycyjne – art. 5b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Formularze i załączniki:

Druk podania o wyłączenie działki z produkcji rolnej [pdf, 31.59 KB]

Kategorie:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl