Zmiana gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Wniosek o dokonanie zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój nr 127.

tel.(87) 621-83-00

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

fax (87)621-83-39

www.powiat.elk.pl

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta.

Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10,00 zł płatna w kasie Starostwa Powiatowego w Ełku lub na konto Urzędu Miejskiego w Ełku.

Termin: Sprawa załatwiana jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej w ciągu 30 dni od daty otrzymania operatu klasyfikacyjnego.

Sposób załatwienia: Wydanie decyzji zatwierdzającej gleboznawczą klasyfikację gruntów następuje na podstawie operatu klasyfikacyjnego przyjętego do zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ełku.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 2010.193.1287 ze zm.) , Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów ( Dz. U z 2012 r. poz. 1246)

Od decyzji służy stronie odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Ełckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie składa się w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ełku.

Formularze i załączniki:

Wniosek o gleboznawczą klasyfikację gruntów [pdf, 21.49 KB]

Kategorie:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl