Scalanie i wymiana gruntów

SCALANIE GRUNTÓW

- wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze scalania, lub wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalania. W szczególnych przypadkach (art. 4 ustawy scaleniowej) postępowanie może być wszczęte przez starostę z urzędu.

WYMIANA GRUNTÓW

- wniosek podpisany przez wszystkich właścicieli i współwłaścicieli gruntów proponowanych do wymiany, - kopia mapy ewidencyjnej gruntów wnioskowanych do wymiany,

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku - ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, pokój nr 127 - parter

tel. (87) 621-83-00,

fax (87) 621-83-39,

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

Nie występują.

Termin: Termin załatwienia wniosku w sprawie przeprowadzenia scalaniu lub wymiany gruntów określony jest w postanowieniu o wszczęciu tego postępowania. Zakończenie tych prac i wejście rolników w nowy stan powinno uwzględniać terminy agrotechniczne objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalania lub wymiany.

Sposób załatwienia: 

1. Wszczęcie postępowania scaleniowego lub wymiennego następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego odczytuje się na zebraniu uczestników scalenia, zwołanym przez starostę, a ponadto wywiesza się je na okres 14 dni w lokalach urzędów gmin, na których terenie położone są grunty objęte scaleniem. Z chwilą upływu terminu 14 dni postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom scalenia.

2. Jednostka wykonawstwa geodezyjnego opracowuje projekt scalenia lub wymiany, który wyznacza na gruncie i okazuje uczestnikom scalenia lub wymiany.

3. Projekt scalenia lub wymiany gruntów zatwierdza, w drodze decyzji Starosta „po otrzymaniu przez wydział kompletnej dokumentacji”.

Ustawa z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz.1749 z późn. zm.)

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Ełckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie składa się w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ełku.

Zarówno scalanie jak i wymiana gruntów są zabiegami urządzeniowo rolnymi, mają służyć poprawie struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz racjonalnemu ukształtowaniu rozłogów gruntów. Postępowania te prowadzi Starosta na koszt Skarbu Państwa.

Kategorie:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl