Wydawanie zaświadczeń do celów emerytalnorentowych

Wniosek o wydanie zaświadczenia. 

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój nr 127.

tel. (87) 621-83-00

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

fax (87) 621-83-39

www.powiat.elk.pl

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta.

Zaświadczenia wydawane do celów emerytalno-rentowych są zwolnione z opłat.

Termin: Termin załatwienia sprawy określa art.217 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz.267 z późn. zm./: zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Sposób załatwienia: Wydaje się zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego.

Dział VII art. 217 -220 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

Nie występuje.

Formularze i załączniki:

Zaświadczenie ZUS [pdf, 28.63 KB]

Kategorie:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl