Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ustanowionego na gruncie Skarbu Państwa

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości podpisany przez wszystkich współużytkowników wieczystych.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój nr 127.

tel. (87) 621-83-00

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

fax (87) 621-83-39

www.powiat.elk.pl

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta.

Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10,00 zł płatna w kasie Starostwa Powiatowego w Ełku lub na konto Urzędu Miejskiego w Ełku.

Termin: Sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, natomiast sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O nie załatwieniu sprawy w terminie wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie. Decyzja może zostać odebrane osobiście przez wnioskodawcę lub przesłana na adres wnioskodawcy podany we wniosku.

Sposób załatwienia: Decyzja administracyjna wydana przez Starostę Ełckiego, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225 poz.1635 z późn. zmianami).

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody WarmińskoMazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Starosty Ełckiego.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 42 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28.02.2013r. na wniosek osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych udziela się bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Kategorie:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl