Nieodpłatne przekazanie na własność działki gruntu przeznaczonej do dożywotniego użytkowania osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę

1. Wniosek o nieodpłatne nadanie własności nieruchomości.

2. Decyzja o przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa.

3. W przypadku zstępnych osób uprawnionych ksero dowodu osobistego lub kserokopia aktu urodzenia oraz kopia aktu zgonu uprawnionego.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój nr 127.

tel. (87) 621-83-00

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

fax (87) 621-83-39

www.powiat.elk.pl

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta.

Wniosek i załączniki zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin: Sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, natomiast sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O nie załatwieniu sprawy w terminie wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie. Decyzja może zostać odebrane osobiście przez wnioskodawcę lub przesłana na adres wnioskodawcy podany we wniosku.

Sposób załatwienia: 

1. Wznowienie granic lub wydzielenie działki (podział)

2. Wydanie decyzji administracyjnej przez Starostę Ełckiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej.

Art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj.Dz.U.z 2013 r. poz. 1403 z późn. zm.)

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Starosty Ełckiego.

Kategorie:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl