Rejestrowanie umów dzierżawy w ewidencji gruntów i budynków

1. Wniosek,

2. umowa dzierżawy – z potwierdzoną własnoręcznością podpisów.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój nr 127.

tel. (87) 621-83-00

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

fax (87) 621-83-39

www.powiat.elk.pl

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta.

Wniosek i załączniki zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin: Niezwłocznie przy przestrzeganiu terminów ustawowych.

Sposób załatwienia: Jeden egzemplarz umowy (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność) zostaje w ewidencji , a następnie na wniosek właściciela (władającego) wprowadza się zmianę do operatu ewidencji gruntów i budynków.

1.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U.z 2010. r. Nr 193, poz.1287 z późn. zm.) 2.Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U z 2001 Nr 38, poz. 454 ze zm.)

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie, 10-575 Olsztyn, Al. M. J. Piłsudskiego 7/9

Umowę dzierżawy rejestruje się na wspólny wniosek właściciela i dzierżawcy.

Kategorie:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl