Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

1. Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb (wzór dostępny w pokoju nr 76).

2. dowód zakupu sprzętu, jeżeli sprzęt został zrobiony własnoręcznie należy złożyć odpowiednie oświadczenie.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój 127 www.powiat.elk.pl

tel. (87) 621 83 00

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

fax. (87) 621 83 39

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta.

Opłata za druk dowodu rejestracyjnego łodzi – 0,15 zł w pokoju nr 375 (II piętro).

Termin: 

- Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013.276j.t ze zmian.)

- organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki,

- niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę,

- nie później niż w ciągu 1 m-ca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,

- nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania w sprawach szczególnie skomplikowanych. Wydanie dowodu rejestracyjnego łodzi załatwiane jest „od ręki”.

Sposób załatwienia: Rozstrzygnięcie sprawy następuje w formie wydania dowodu rejestracyjnego łodzi.

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Z 2001 r. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.)

Nie występuje.

Rejestracji sprzętu pływającego na wniosek jego posiadacza dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu.

Formularze i załączniki:

Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływackiego do połowu ryb [pdf, 382.59 KB]

Wniosek o wydanie duplikatu karty sprzętu pływającego do połowu ryb [pdf, 395.11 KB]

Kategorie:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl