Wpis do rejestru zwierząt i ptaków egzotycznych

1.Wniosek o wpis do rejestru.

2.Zezwolenie/Świadectwo CITES na wwóz do kraju lub dokument wcześniejszej rejestracji.

3.Oświadczenie woli w przypadku posiadania zwierzęcia przed wejściem przepisów w/w ustawy

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój 127 www.powiat.elk.pl

tel. (87) 621 83 00

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

fax. (87) 621 83 39

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta

Opłata skarbowa zgodnie z częścią I ust. 19 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282): - za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt – 26 zł Opłatę wnosi się gotówką w kasie Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta, lub na konto Urzędu Miasta w Ełku , Bank PKO BP S.A. Oddział w Ełku 74 1020 4724 0000 3702 0051 2699.

Termin: Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267):

- organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki,

- niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę,

- nie później niż w ciągu 1 m-ca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,

- nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania w sprawach szczególnie skomplikowanych W większości przypadków wydanie dokumentu rejestracji następuje w dniu złożenia wniosku.

Sposób załatwienia: Rozstrzygnięcie sprawy jest zakończone wydaniem dokumentu rejestracji zwierzęcia egzotycznego.

Art. 64, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627)

O decyzji odmawiającej dokonania wpisu stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Ełckiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Kategorie:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl