Wydanie karty wędkarskiej.

1.Wniosek o wydanie karty wędkarskiej.

2.Zaświadczenie z Polskiego Związku Wędkarskiego o zdanym egzaminie (w Ełku egzaminy odbywają się raz w miesiącu, w każdy pierwszy wtorek po 15 dniu miesiąca, przy ul. Świeckiego Sępa 1. Egzamin odbywa się w formie teoretycznej. Obejmuje min. podstawową wiedzę dotyczącą połowu ryb, znajomości gatunków ryb oraz ich okresów ochronnych),

3.Zdjęcie legitymacyjne,

4.Dowód wpłaty za wydanie karty wędkarskiej.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój 127 www.powiat.elk.pl

tel. 87 621 83 00

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

Fax. 87 621 83 39

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta.

Opłata w wysokości 10 zł za wydanie karty wędkarskiej dokonana w kasie Starostwa.

Termin: Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013.267 j.t r. Nr 98 ze zm.):
- organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki,

- niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę,

- nie później niż w ciągu 1 m-ca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,

- nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Wydanie karty wędkarskiej jest załatwiane „od ręki”.

Sposób załatwienia: Rozstrzygnięcie sprawy następuje w formie wydania karty wędkarskiej. Do połowu ryb niezbędne jest jeszcze wykupienie zezwolenia na połów u właściciela danego akwenu (istnieje możliwość zakupu zezwolenia np. w sklepach wędkarskich, gospodarstwach rybackich, ośrodkach wczasowych, niektórych stacjach benzynowych bądź kioskach ruchu itp.).

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015.652 j.t) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Z 2001 r. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.)

Nie występuje.

1. Z obowiązku posiadania karty zwolnione są osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.

2. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce. - Z obowiązku tego zwolnione są także osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach osoby fizycznej uprawnionej do rybactwa, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach. - Karty wydawane są dla osób zamieszkałych (zameldowanych) na terenie Powiatu Ełckiego.

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej [pdf, 440.32 KB]

Kategorie:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl