Udzielanie pozwoleń – zintegrowanych

Wniosek, który powinien zawierać:

- oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

- adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,

- informacje o tytule prawnym do instalacji,

- informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,

- ocenę stanu technicznego instalacji, - informację o rodzaju prowadzonej działalności,

- opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,

- blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,

- informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację

- wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch i wyłączenia,

- informacje o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,

- informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,

- wynik pomiarów wielkości emisji z istniejącej instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,

- zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po wydaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji

- proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań;

- proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;

- deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;

- deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji;

- czas na jaki wydane ma być pozwolenie;

- informacje o:

a) oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,

b) istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,

c) proponowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o akustycznym oddziaływaniu zakładu na rodzaje terenów, a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami,

d) proponowanej ilości, stanie i składzie ścieków, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi,

e) proponowanej ilości pobieranej wody,

f) proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii,

- uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji,

- opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją,

- w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu:

• raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi, wód gruntowych tymi substancjami, zwany dalej „raportem początkowym”

• opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych,

• propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu, w związku z eksploatacją instalacji albo sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych w tym pobieranie próbek

- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości.

- określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, - wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów, - wniosek przekłada się w dwu egzemplarzach, - do wniosku dołącza się:

• Dokument potwierdzający że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osoba fizyczną

• Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym

• Dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej

• Kopię programu zapobiegania awariom lub kopię raportu o bezpieczeństwie jeżeli były wymagane Wniosek składa się w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój 127

www.powiat.elk.pl

tel. (87) 621 83 00

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

Fax. (87) 621 83 39

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta.

Wymagane opłaty:

a) od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z zastrzeżeniem ppkt b) – 2 011 zł

b) od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506 zł

Opłatę wnosi się z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia.

Zgodnie z treścią części III pkt 40 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.z 2014, poz. 1628) Opłaty należy wnosić w kasie Starostwa Powiatowego w Ełku lub na konto Urzędu Miasta w Ełku Bank PKO BP S.A. Odział w Ełku nr 74 1020 4724 0000 3702 0051 2699.

Termin: Termin załatwienia sprawy określa art. 209 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , poz. 1232 z późn. zm.) - jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy lub ma objąć instalację po istotnej zmianie, wydanie pozwolenia powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenie wniosku; przepis art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

Sposób załatwienia: Rozstrzygnięcie sprawy następuje w drodze wydania pozwolenia zintegrowanego przesłanego do wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Możliwy jest, także odbiór osobisty lub przez ustanowionego pełnomocnika w terminie uzgodnionym z pracownikiem odpowiedzialnym za załatwienie sprawy.

Art. 181 ust. 1 pkt. 1, art. 184 art. 201, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zmi)

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Ełckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest wniesienie opłaty rejestracyjnej na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Kategorie:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl