Udzielanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza przez prowadzącego instalację

Wniosek, który powinien zawierać: - oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

- adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

- informacje o tytule prawnym do instalacji;

- informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;

- ocenę stanu technicznego instalacji;

- informację o rodzaju prowadzonej działalności;

- opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;

- blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywania materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

- informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;

- wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch i wyłączenia;

 ->Określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy.

- informacje o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;

- informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;

- wynik pomiarów wielkości emisji z istniejącej instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;

- zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po wydaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;

- proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań;

- proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji; - deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;

- deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

- deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji;

- czas na jaki wydane ma być pozwolenie;

- czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza w ciągu roku;

- określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów i pyłów przypadających na jednostkę wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu,

- opis terenu zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150, z późn. zm.);

- określenie aerodynamicznej szerokości terenu - aktualny stan jakości powietrza - określenie warunków meteorologicznych - wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania wraz z graficznym przedstawieniem wyników.

Do wniosku należy dołączyć:

- dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną

- streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój 127

www.powiat.elk.pl

tel. (87) 621 83 00 

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

Fax. (87) 621 83 39

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta

Wymagane opłaty:

a) od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z zastrzeżeniem ppkt b) – 2 011 zł

b) od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506 zł

Opłatę wnosi się z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia. Zgodnie z treścią części III pkt 40 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014, poz. 1628)

Opłaty należy wnosić w kasie Starostwa Powiatowego w Ełku lub na konto Urzędu Miasta w Ełku Bank PKO BP S.A. Odział w Ełku nr 74 1020 4724 0000 3702 0051 2699.

Termin: Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267):

- organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki,

- niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę,

- nie później niż w ciągu 1 m-ca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,

- nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania w sprawach szczególnie skomplikowanych. W większości przypadków sprawa jest załatwiana do m-ca od dnia złożenia wniosku

Sposób załatwienia: Rozstrzygnięcie sprawy następuje w drodze wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza przesłanego do wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Możliwy jest, także odbiór osobisty lub przez ustanowionego pełnomocnika w terminie uzgodnionym z pracownikiem odpowiedzialnym za załatwienie sprawy.

Art. 180 pkt 1, art.181 ust. 1, pkt 2, art. 220, art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., 1232 z późn. zm.)

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Ełckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Rodzaje instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia:

1. Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

2. Zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pół elektromagnetycznych wymagają:

1) stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamioniowym nie niższym niż 110 kV;

2) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymagają instalacje: 1. Instalacje energetyczne – o nominalnej mocy cieplnej od 1 MW do:

1) 5 MW – opalane węglem kamiennym;

2) 10 MW – opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi lub opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi oraz węglem kamiennym, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamienny nie przekracza 5 MW;

3) 15 MW – opalane paliwem gazowym lub opalane paliwem gazowym oraz węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW, a nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym, koksie, biomasie, oleju napędowym, oleju opałowym, benzynie, biopaliwach ciekłych, nie przekracza 10 MW.

2. Instalacje inne niż energetyczne – o nominalnej mocy cieplnej od 0,5 do 1 MW, opalane węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, paliwem gazowym, z których:

1) wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania tych paliw lub

2) wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych instalacjach procesów innych niż spalanie paliw nie powodują przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny.

3. Instalacje do produkcji szkła – o wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę.

4. Instalacje do suszenia, brykietowania lub mielenia węgla – o mocy przerobowej mniejszej niż 30 Mg surowca na godzinę.

5. Instalacje do produkcji wapna palonego – o wydajności mniejszej niż 10 Mg na dobę.

6. Instalacja do spawania – obejmuje nie więcej niż 3 stanowiska spawalnicze.

7. Instalacje do chowu lub hodowli zwierząt – z wyłączeniem instalacji zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

8. Instalacje do powlekania – do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji i w których zużywa się mniej niż jedną tonę powłok w ciągu roku.

9. Zbiorniki materiałów sypkich – o pojemności mniejszej niż 50 m3 .

10. Instalacje do przetwórstwa owoców lub warzyw – o zdolności produkcyjnej mniejszej niż 50 Mg na rok.

11. Instalacje do suszenia owoców, warzyw, zbóż, innych płodów rolnych lub leśnych – o wydajności powyżej 30 Mg na godzinę.

12. Instalacje do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych – o wydajności powyżej 50 Mg.

13. Młyny spożywcze.

14. Instalacje stosowane w gastronomii – przystosowanej do obsługi powyżej 500 osób na dobę.

15. Instalacje do produkcji węgla drzewnego.

16. Instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych.

17. Instalacje do oczyszczania ścieków.

18. Instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza.

19. Zbiorniki bezodpływowe kanalizacji lokalnej.

20. Dygestoria - z wyjątkiem wykorzystywanych do celów laboratoryjnych.

21. Garaże.

Kategorie:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl