Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

Zgłoszenie powinno zawierać:

- oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

- adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

- rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;

- czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);

- wielkość i rodzaj emisji;

- opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji; - informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój 127

www.powiat.elk.pl

tel. (87) 621 83 00

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

Fax. (87) 621 83 39

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta.

Opłata skarbowa w wysokości 120 zł. Zgodnie z treścią części I pkt 13 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014, poz. 1628)

Opłaty należy wnosić w kasie Starostwa Powiatowego w Ełku lub na konto Urzędu Miasta w Ełku Bank PKO BP S.A. Odział w Ełku nr 74 1020 4724 0000 3702 0051 2699.

Termin: Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.):

- organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki,

- niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę,

- nie później niż w ciągu 1 m-ca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,

- nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania w sprawach szczególnie skomplikowanych.

W większości przypadków sprawa jest załatwiana do m-ca od dnia złożenia wniosku

Sposób załatwienia:  Rozstrzygnięcie sprawy następuje w drodze przyjęcia zgłoszenia.

Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.)

Nie występuje.

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia /Dz. U. Nr 130, poz.880/

1. Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

2. Zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pół elektromagnetycznych wymagają:

1) stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamioniowym nie niższym niż 110 kV;

2) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymagają instalacje:

1. Instalacje energetyczne – o nominalnej mocy cieplnej od 1 MW do:

1) 5 MW – opalane węglem kamiennym;

2) 10 MW – opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi lub opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi oraz węglem kamiennym, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamienny nie przekracza 5 MW;

3) 15 MW – opalane paliwem gazowym lub opalane paliwem gazowym oraz węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW, a nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym, koksie, biomasie, oleju napędowym, oleju opałowym, benzynie, biopaliwach ciekłych, nie przekracza 10 MW.

2. Instalacje inne niż energetyczne – o nominalnej mocy cieplnej od 0,5 do 1 MW, opalane węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, paliwem gazowym, z których:

1) wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie spalania tych paliw lub

2) wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych instalacjach procesów innych niż spalanie paliw nie powodują przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny.

3. Instalacje do produkcji szkła – o wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę.

4. Instalacje do suszenia, brykietowania lub mielenia węgla – o mocy przerobowej mniejszej niż 30 Mg surowca na godzinę.

5. Instalacje do produkcji wapna palonego – o wydajności mniejszej niż 10 Mg na dobę.

6. Instalacja do spawania – obejmuje nie więcej niż 3 stanowiska spawalnicze.

7. Instalacje do chowu lub hodowli zwierząt – z wyłączeniem instalacji zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

8. Instalacje do powlekania – do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji i w których zużywa się mniej niż jedną tonę powłok w ciągu roku.

9. Zbiorniki materiałów sypkich – o pojemności mniejszej niż 50 m3 .

10. Instalacje do przetwórstwa owoców lub warzyw – o zdolności produkcyjnej mniejszej niż 50 Mg na rok.

11. Instalacje do suszenia owoców, warzyw, zbóż, innych płodów rolnych lub leśnych – o wydajności powyżej 30 Mg na godzinę.

12. Instalacje do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych – o wydajności powyżej 50 Mg.

13. Młyny spożywcze.

14. Instalacje stosowane w gastronomii – przystosowanej do obsługi powyżej 500 osób na dobę

15. Instalacje do produkcji węgla drzewnego.

16. Instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych.

17. Instalacje do oczyszczania ścieków

18. Instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza.

19. Zbiorniki bezodpływowe kanalizacji lokalnej

20. Dygestoria - z wyjątkiem wykorzystywanych do celów laboratoryjnych.

21. Garaże

Kategorie:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl