Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Wniosek o udostępnienie informacji.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój 127

www.powiat.elk.pl

tel. (87) 621 83 00

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

Fax. (87) 621 83 39

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta.

 

Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.

Udostępnienie informacji o środowisku jest płatne gdy:

- informacje należało wyszukać,

- przekształcenie informacji w formę wskazaną we wniosku,

- sporządzono kopię dokumentów lub danych,

- organ przesłał wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych.

Według §2, §3, §4, §5, §6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415)

1) Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukiwania do dziesięciu dokumentów.

2) Jeżeli informacja wymaga wyszukiwania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc kwotę 5 zł przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1.

3) Opłata za przekształcenie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.

4) Opłaty za sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4), w formie wydruku lub kserokopii, wynoszą:

a) 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej,

b) 1,5 zł za stronę kopii kolorowej.

5) Za sporządzeni kopii dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii, w formacie:

a) 297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty 0,15 lub 1,5 zł, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2;

b) 420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłaty 0,15 lub 1,5 zł, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4;

c) 594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłaty 0,15 lub 1,5 zł, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8;

d) 841 mm x 1189 mm (A0) pobiera się opłaty 0,15 lub 1,5 zł, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16.

6) Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD

7) Organ, po uzyskaniu zgody wnioskującego, pobiera opłatę równą kosztowi zakupu nośnika, jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji na nośnikach innych niż nośniki typu CD lub DVD.

8) Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztowa pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez właściwy organ administracji i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej

9) Opłaty, uiszcza się w terminie 14 dni, przez wpłatę do kasy, na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ełku lub przy odbiorze przesyłki. Dodatkowa opłatę przy obiorze przesyłki ponowi również wnioskujący.

Termin: Termin załatwienia sprawy określa art 14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.)

- organ administracji udostępnia informację o środowisku i jego ochronie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku,

- termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy; w tym przypadku przepisy art. 35 § 5 i art. 36 kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio,

- dokumenty, o których dane są zamieszczone w publicznie dostępnych wykazach, udostępnia się w dniu złożenia wniosku.

Sposób załatwienia:  Udostępnienie informacji.

- art. 8, art. 14, art. 26 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.)

- § 2, §3, §4, §5, §6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415)

Nie występuje.

Dane o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie zamieszczone są w publicznie dostępnych wykazach umieszczonych na BIP-ie Starostwa Powiatowego w Ełku na stronie www.powiat.elk.pl

Kategorie:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl