Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania: 1) obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha, 2) wydobywanie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3 , 3) działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.

Wniosek o udzielenie koncesji wg art. 49 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej powinien zawierać:

1. firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adres albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

2. numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),

3. określenie rodzaju i zakres wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja.

We wniosku o udzielenie koncesji poza wymaganiami podanymi wyżej określa się:

1. stan prawny nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w przypadku nieruchomości, których właściciel nie jest ujawniony w księdze wieczystej, przyjmuje się dane z ewidencji gruntów i budynków,

2. prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca,

3. czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności,

4. środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności,

5. obszary objęte szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków,

6. sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko.

We wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż określa się również:

1. złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia,

2. wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny,

3. stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek – zasoby eksploatacyjne ujęcia,

4. projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawienie zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju,

5. geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu.

Do wniosku o udzielenie koncesji dołącza się:

1) dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów,

2) informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne,

3) załączniki graficzne sporządza się zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju,

Do wniosku dołącza się dowody istnienia:

1) prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy oraz kopie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną

2) prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metoda odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia.

We wniosku o udzielenie koncesji określa się również przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój 127

www.powiat.elk.pl

tel. 87 621 83 00

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

Fax. 87 621 83 39

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta.

Wymagane opłaty:

Z chwilą złożenia wniosku o wydanie koncesji , zgodnie z częścią III ust. 44, pkt 1 załącznika do ustawy z dnia z dnia 16 listopada 2006 r. /Dz. U z 2014 r., poz. 1628/ wnosi się opłatę w wysokości - 616 zł Opłatę wnosi się z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia. Opłatę wnosi się gotówką w kasie Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta w Ełku , Bank PKO BP S.A. Oddział w Ełku 74 1020 4724 0000 3702 0051 2699.

Termin: Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania administracyjnego /tekst jednolity: DZ. U. z 2013 r. poz. 267/

- organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki,

- niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę,

- nie później niż w ciągu 1 m-ca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,

- nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania w sprawach szczególnie skomplikowanych W większości przypadków sprawa udzielania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin na powierzchni do 2 ha i z wydobyciem rocznym do 20 000 m3 jest załatwiana do m-ca od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów

Sposób załatwienia: Udzielenie koncesji następuje w drodze wydanej decyzji, która jest wysyłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, istnieje również możliwość odebrania jej osobiście.

Art. 46 ust 1 stawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej /tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 584/ Art. 21 ust. 1 pkt 2), art. 22 ust. 2, art. 24, art. 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196).

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Ełckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie składa się na piśmie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ełku.

Jeżeli zamierzona działalność sprzeciwia się interesowi publicznemu, w szczególności związanemu z bezpieczeństwem państwa lub ochroną środowiska w tym z racjonalną gospodarką złożami kopalin, bądź uniemożliwiałaby wykorzystanie nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem określonym odpowiednio przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub przepisy odrębne, a przypadku braku tego planu – uniemożliwiałaby wykorzystanie nieruchomości w sposób określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w przepisach odrębnych, odmawia się udzielenia koncesji.

Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy.

Udzielenie koncesji przez starostę wymaga opinii marszałka województwa oraz uzgodnienia z wójtem, prezydentem miasta właściwym ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności.

Kategorie:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl