Wydanie decyzji na wycinkę drzew w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Zawiadomienie o zamiarze pozyskania drzew z lasu prywatnego z podaniem danych osobowych właściciela lasu oraz podanie numeru działki geodezyjnej i obrębu na których znajduje się las.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój 127

www.powiat.elk.pl

tel. 87 621 83 00

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

Fax. 87 621 83 39

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta.

10 zł za wydanie decyzji.

Termin: Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2013r. Nr. 267. późn. zm.):

- organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki,

- niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę,

- nie później niż w ciągu 1 m-ca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,

- nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania w sprawach szczególnie skomplikowanych.

W większości przypadków sprawa jest załatwiana w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia: Rozstrzygnięcie sprawy następuje w formie wydania decyzji na wycinkę drzew.

Art. 13,art. 14 a, art. 19 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2011r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Ełckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Kategorie:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl