Wydanie decyzji na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości stanowiącej własność gminy

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać zgodnie z art. 83 ust.4 ustawy o ochronie przyrody poniższe formalności:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń o których mowa w ust. 1 pkt 2 ww. art.83 ustawy o ochronie przyrody.

2) tytuł prawny władania nieruchomością.

3) nazwę gatunku drzewa.

4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm.

5) przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew.

6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu.

7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

8) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na terenie nieruchomości.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój 127

www.powiat.elk.pl

tel. (87) 621 83 00

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

Fax. (87) 621 83 39

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta.

Opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa.

Termin: Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. Nr. 26.):

- organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki,

- niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę,

- nie później niż w ciągu 1 m-ca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,

- nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania w sprawach szczególnie skomplikowanych.

W większości przypadków sprawa jest załatwiana w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia: Rozstrzygnięcie sprawy następuje w formie wydania decyzji na usunięcie drzew.

Art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2009r. 151, poz. 1220 z póź. zm../

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Ełckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Starostę.

Kategorie:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl