Wydanie zezwolenia na zbierania odpadów

Wniosek powinien zawierać:

- numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;

- oznaczenie miejsca zbierania odpadów;

- wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;

- szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;

- przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

- oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;

- opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;

- opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony tereniu, na którym działalność ta była prowadzona;

- informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

2 W przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów.

3. Do wnioski dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.

4. Rodzaj odpadu należy określić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, ilość odpadów należy określić w jednostkach wagowych.

5. Należy udzielić informacji o tytule prawnym do terenu, na którym magazynowane będą odpady (podstawa prawna art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach.

6. Wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu (np. spółki – zgodnie z KRS) lub przez pełnomocnika – należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Załączniki:

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana,

2. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do terenu, na którym odbywać się będzie magazynowanie odpadów - art. 25 ust.2 ustawy o odpadach,

3. Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy,

4. Dowód uiszczenie opłaty.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój 127

www.powiat.elk.pl

tel. (87) 621 83 00

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

Fax. (87) 621 83 39

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta.

- opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w wysokości 616,- zł zgodnie z częścią III, ust. 43c, pkt a) zał. do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj.Dz. U. z 2014 r., poz. 1628)

- oplata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł

Opłatę wnosi się gotówką w kasie Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta, lub na konto Urzędu Miasta w Ełku , Bank PKO BP S.A. Oddział w Ełku 74 1020 4724 0000 3702 0051 2699.

Termin: Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267/

- organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki,

- niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę,

- nie później niż w ciągu 1 m-ca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego, - nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania w sprawach szczególnie skomplikowanych Sprawa jest załatwiana do m-ca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Sposób załatwienia: Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się w drodze decyzji, która jest wysyłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Istnieje również możliwość odebrania jej osobiście.

Art. 41, art. 42, art. 44, art. 46 oraz art. 25 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r, poz. 1923).

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Ełckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie składa się na piśmie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ełku.

Organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów jest:

1. marszałek województwa:

a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

b) dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,

c) dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;

2. starosta - w pozostałych przypadkach z tym, że

3. organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów na terenach zamkniętych jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Według art. 45. ust. 1. tej ustawy z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów zwalnia się:

1. podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach;

2. osobę fizyczną i jednostkę organizacyjną niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;

3. osobę władającą powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3;

4. podmiot obowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska;

5. posiadacza odpadów prowadzącego działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie w składowiskach podziemnych, który jest obowiązany do uzyskania koncesji na prowadzenie takiej działalności na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.

- Prawo geologiczne i górnicze;

6. posiadacza odpadów obowiązanego do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865, z 2010r. Nr 28, poz. 145 oraz z 2011r. Nr 163, poz. 981);

7. wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady, niebędące odpadami niebezpiecznymi, unieszkodliwia w miejscu ich wytworzenia zgodnie z wymogami określonymi w przepisach;

8. posiadacza odpadów, który poddaje odzyskowi odpady zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach;

9. władający nieruchomością, który zbiera odpady komunalne, wytwarzane na terenie tej nieruchomości;

10. wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu wytworzenia;

11. punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami.

Odmawia się wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami:

1. mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska;

2. jest niezgodny z planami gospodarki odpadami;

3. jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego.

Kategorie:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl