Wydanie zezwolenia na transport odpadów

Wniosek powinien zawierać:

1. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do transportu; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;

2. Oznaczenie obszaru prowadzenia działalności;

3. Wskazanie sposobu lub środków transportu odpadów;

4. Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność;

5. Przewidywany okres wykonywania działalności.

Rodzaj odpadu należy określić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, ilość odpadów należy określić w jednostkach wagowych.

Wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu (np. spółki – zgodnie z KRS) lub przez pełnomocnika – należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój 127

www.powiat.elk.pl

tel. (87) 621 83 00

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

Fax. (87) 621 83 39

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta.

 

- opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na transport odpadów w wysokości 616,- zł zgodnie z częścią III, ust. 44, zał. do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1628)

- oplata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł

Opłatę wnosi się gotówką w kasie Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta, lub na konto Urzędu Miasta w Ełku , Bank PKO BP S.A. Oddział w Ełku 74 1020 4724 0000 3702 0051 2699.

Termin: Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267/

- organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki,

- niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę,

- nie później niż w ciągu 1 m-ca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,

- nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania w sprawach szczególnie skomplikowanych Sprawa jest załatwiana do m-ca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Sposób załatwienia: Zezwolenie na transport odpadów wydaje się w drodze decyzji, która jest wysyłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Istnieje również możliwość odebrania jej osobiście.

Art. 233 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) oraz art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami)

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Ełckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zezwolenie na transport odpadów zachowuje ważność do czasu utworzenia przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego rejestru.

Kategorie:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl