Bankowy tytuł egzekucyjny

Dnia 27 listopada 2015 r. przestał istnieć bankowy tytuł egzekucyjny. Był dokumentem wystawianym przez bank, uprawniającym do egzekucji komorniczej majątku dłużnika (np. kredytobiorcy), który nie wywiązywał się z umowy. W praktyce nadużywanie tego instrumentu doprowadziło do wielu ludzkich tragedii. Jego likwidacja miała na celu poprawę sytuacji klientów banków.


Wprowadzona zmiana wynika z nowelizacji Prawa bankowego, przeprowadzonej ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1854).


Nowelizacja ta dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt P 45/12; Dz.U. z 2015 r. poz. 559). W wyroku tym Trybunał uznał, że uprawnienie banków do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych było niezgodne z konstytucyjną zasadą równego traktowania.


Co istotne – znowelizowane przepisy odebrały prawo do wydawania tytułu egzekucyjnego nie tylko bankom, ale też spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym (SKOK). Brak możliwości wystawiania tytułów egzekucyjnych oznacza konieczność prowadzenia przez banki oraz SKOK-i egzekucji w postępowaniu sądowym.


Ustawa zawiera także przepisy dotyczące restrukturyzacji kredytów na warunkach uzgodnionych wspólnie przez bank i kredytobiorcę. Jeśli konsument nie będzie się wywiązywał ze zobowiązań wynikających z udzielonego kredytu, bank po wezwaniu do spłaty kredytu poinformuje o możliwości złożenia wniosku przez kredytobiorcę o restrukturyzację zadłużenia w terminie 14 dni roboczych.

Kategorie:

Rzecznik Praw Konsumenta - tel. 87/621 83 22, 783 883 999, e-mail: rzecznik@powiat.elk.pl, gg: 1840107, skype: rzecznikelk, infolinia konsumencka - tel. 801 440 220 (8:00-18:00)

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl